Kontakt oss

Boligmarkedet i Ålesund 2017: Stigende boligpriser

Publisert 2. januar 2017 kjøpe bolig selge bolig økonomi

Vi tror på et godt boligmarked i Ålesund det kommende år. Etter en periode med noe svakere boligprisutvikling enn i resten av landet, forventer vi en prisvekst på 8 prosent og et aktivt marked i 2017.

Ålesund_iStock-olegmj

Stigende boligpriser

Siden starten på 2015 har prisutviklingen i Ålesund, målt som 12 måneders løpende endringstakt, vært noe svakere enn i resten av det norske boligmarkedet. Oljeprisutvikling og aktivitetsnivået i tilknyttede sektorer har nok spilt en viss rolle for utviklingen i boligmarkedet på Sunnmøre, slik vi har sett enda tydeligere lengre sør på kysten over flere år.

Med god medvind fra lave renter, høy sysselsetting i et fortsatt aktivt næringsliv, for eksempel fisk- og fiskeindustri, og god inntektsutvikling blant folk flest, tror vi på en god prisutvikling i 2017. En typisk leilighet omsatt de siste månedene i Ålesund har ligget på vel 33 000 kroner pr kvm noe som sammenlignet med de større byene Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø og Stavanger på henholdsvis 70 000 kr, 45 000 kr, 47 000 kr, 47 000 kr og 42 000 kr, viser at prisnivået ikke er spesielt høyt. Ut i fra fundamentale forhold er det derfor grunn til å hevde at dagens prisnivå i Ålesund er fornuftig og at det er hovedstadens boligpriser som etter et år med en prisvekst på om lag 23 prosent er kommet for høyt.

I 2017 forventer vi at løpende 12 måneders prisendring i Ålesund vil være noe tiltakende og mot slutten av året blir på om lag 8 prosent. Dette sammenlignet med 2016 og 2015 hvor vi har hatt en prisoppgang på henholdsvis 6 prosent og 4 prosent. Samtidig forventer vi at prisveksten i landet forøvrig vil reduseres moderat fra 12 prosent ved utgangen av 2016 via en topp på 14 prosent i februar/mars til 10 prosent i desember 2017, blant annet som følge av en betydelig svakere veksttakt i Oslo utover året. På den måten vil forskjellen i veksttakt mellom Ålesund og resten av landet reduseres en del i løpet av året.

Ålesund_årlig veksttakt

God aktivitet

Samlet sett ble omsetningen av bruktboliger i Ålesund i 2016 om lag 6 prosent høyere enn i 2015. Hvis vi splitter året i to, er utviklingen ganske forskjellig. I første halvår var det en marginal omsetningsvekst på 1 prosent fra tilsvarende periode i 2015 mens det i andre halvår var en omsetningsvekst på om lag 12 prosent. Det tyder på fremtidstro og et godt fundament for fortsatt høy aktivitet.

Vi legger til grunn en normal aktivitet innenfor nybygg. Med en relativt lav boligproduksjon i årene 2012-16 og en stabil befolkningsutvikling sammenlignet med en del andre byer, mener vi det er gode markedsmessige forutsetninger for bra aktivitet også her.

 

Disclaimer:

Alle historiske tall er beregnet med grunnlag i Eiendomsverdis månedlige boligprisstatistikk med sammenlignbare data tilbake til 1. januar 2003. Statistikken utarbeides på oppdrag fra Eiendom Norge og tar utgangspunkt i innrapporterte omsetninger til finn.no fra norske eiendomsmeglerforetak. Statistikken fra november 2016 er siste kilde som er benyttet for analysen.

Alle beregninger og vurderinger knyttet til årsskiftet 2016/17 og fremover er gjennomført i desember 2016 av Krogsveen. Analysene er gjort etter beste skjønn og overbevisning, men vi understreker at det er knyttet risiko til mange av de vurderinger og beregninger som er gjort. Ved beslutning om kjøp og salg av eiendom anbefales det at man henter inn informasjon fra flere kilder, herunder at man tar kontakt med lokal eiendomsmegler som kjenner forholdene best i de enkelte områder.

Foto: iStock/olegmj

Relaterte boligtips

Totalt 125 relaterte blogginnlegg

Viktige flyttetips

Det lønner seg å være godt forberedt når du skal flytte. Begynn derfor planleggingen i god tid. Skal du...