Kontakt oss

Boligmarkedet i Bergen 2017: Stigende boligpriser

Publisert 2. januar 2017 kjøpe bolig selge bolig økonomi

Vi tror på et godt boligmarked i Bergen det kommende år. Etter en periode med noe svakere boligprisutvikling enn i resten av landet, forventer vi både prisvekst og et aktivt marked i 2017.

Bergen

Stigende boligpriser

Siden starten på 2016 har prisutviklingen i Bergen, målt som 12 måneders løpende endringstakt, vært svakere enn i resten av det norske boligmarkedet. Vi antar at oljeprisutvikling og aktivitetsnivået i tilknyttede sektorer har spilt en viss rolle for utviklingen i Bergens boligmarked, slik vi har sett enda tydeligere lengre sør på kysten over flere år.

Med god medvind fra lave renter, høy sysselsetting i et fortsatt aktivt næringsliv og god inntektsutvikling blant folk flest, tror vi på en god prisutvikling i 2017. Sett over en lengre periode har Bergensmarkedet jevnt over hatt en sterkere veksttakt enn landet for øvrig. Med utviklingen i 2016 er pris-forskjellene sammenlignet med andre storbyer nå i stor grad gjenopprettet. En typisk leilighet omsatt de siste månedene i Bergen har ligget på i underkant av 45 000 kroner pr kvm noe som sammenlignet med Oslo, Trondheim, Tromsø og Stavanger på henholdsvis 70 000 kr, 47 000 kr, 47 000 kr og 42 000 kr, viser at prisnivået ikke er spesielt høyt. Ut fra fundamentale forhold er det derfor grunn til å hevde at dagens prisnivå i Bergen er fornuftig og at det er hovedstadens boligpriser som etter et år med en prisvekst på om lag 23 prosent er kommet for høyt.

I 2017 forventer vi at løpende 12 måneders prisendring i Bergen vil være tiltakende og mot slutten av året bli på om lag 7 prosent. Dette sammenlignet med 2016 og 2015 hvor vi har hatt en prisoppgang på henholdsvis knapt 5 prosent og 6 prosent. Samtidig forventer vi at prisveksten i landet forøvrig vil reduseres moderat fra 12 prosent ved utgangen av 2016 via en topp på 14 prosent i februar/mars til 10 prosent i desember 2017, blant annet som følge av en betydelig svakere veksttakt i Oslo utover året. På den måten vil det store gapet i veksttakt mellom Bergen og resten av landet reduseres en god del.

Bergen_årlig veksttakt

God aktivitet

Samlet sett ble omsetningen av bruktboliger i 2016 om lag 2 prosent lavere enn i 2015. Men hvis vi splitter året i to, er utviklingen ganske forskjellig. I første halvår var det et omsetningsfall på 6 prosent mens det i andre halvår var en omsetningsvekst på om lag 4 prosent. Det tyder på fremtidstro og et godt fundament for fortsatt høy aktivitet.

Vi legger til grunn en normalt god aktivitet innenfor nybygg. Med en relativt lav boligproduksjon i årene 2012-16 sammenlignet med en del andre byer, mener vi det er gode markedsmessige forutsetninger for noe større aktivitet også her.

 

 

Disclaimer:

Alle historiske tall er beregnet med grunnlag i Eiendomsverdis månedlige boligprisstatistikk med sammenlignbare data tilbake til 1. januar 2003. Statistikken utarbeides på oppdrag fra Eiendom Norge og tar utgangspunkt i innrapporterte omsetninger til finn.no fra norske eiendomsmeglerforetak. Statistikken fra november 2016 er siste kilde som er benyttet for analysen.

Alle beregninger og vurderinger knyttet til årsskiftet 2016/17 og fremover er gjennomført i desember 2016 av Krogsveen. Analysene er gjort etter beste skjønn og overbevisning, men vi understreker at det er knyttet risiko til mange av de vurderinger og beregninger som er gjort. Ved beslutning om kjøp og salg av eiendom

Relaterte boligtips

Totalt 125 relaterte blogginnlegg

Viktige flyttetips

Det lønner seg å være godt forberedt når du skal flytte. Begynn derfor planleggingen i god tid. Skal du...