Kontakt oss

Statistikk for dette prospektet

Denne siden er vist
ganger
Salgsoppgave lastet ned
ganger
Loading...
Finn
Loading...
Smartannonser
Loading...
Smartannonsering
visninger
besøk

Statistikk for runde to

Smartannonser
Loading...
Smartannonsering
visninger
besøk

Tomten

Illustrasjon av bebyggelse det er søkt rammetillatelse om

IMG_3329

Hagan/Nittedal

Hellinga 3

Vis på kart

Prisantydning

Kr 38 000 000,-

Hagan/Nittedal: Sentralt beliggende tomt regulert til konsentrert utnyttelse med nydelig utsikt

Last ned komplett salgsoppgave Lynrask verdivurdering
Visning
Avtal visningstid Gi bud
Boligtype:
Tomt, Selveiet
Prisantydning:
Kr 38 000 000,-
Beliggenhet

Områdebeskrivelse

Eiendommen ligger i veletablert boligfelt sentralt plassert på Hagan med matbutikk, kiosk, kafé, frisør, legesenter og apotek m.m. Buss til Oslo og nordover i Nittedal kun et par min gange.

Meget kort vei til marka med flotte ski- og turløyper med direkte tilknytning til løypenettet i Lillomarka/Nordmarka. Flere populære badeplasser i gangavstand og flotte forhold for sykling.

Barnehager og skoler

Det er flere barnehager i nærområdet. Ulverud barneskole ligger like i nærheten med grei gangavstand. Li-ungdomsskole ligger lenger nord ca. km unna. Bjertnes videregående skole ligger på Mo lenger nord i dalen ca. 8-9 km unna.

Dersom skole- og barnehagetilbud er av betydning for kjøpet, må interessenter selv undersøke dette med kommunen.

Adkomst

Følg Rv. 4 nordover mot Nittedal kommune. Ved første rundkjøring på Gjelleråsen, tar en av til høyre og ikke inn i tunellen. I neste rundkjøring som kommer umiddelbart etter så tar en av til venstre mot Hagan. Følg gamle Rv 4 frem til Hagan hvor en tar av inn i Likollen. Kjør inn avkjøringen til Hagan senter til høyre, ikke kjør inn på parkeringsplassen men følg veien som går langs parkeringsplassen på høyresiden av denne, dette er veien Hellinga. Følg veien frem til tomten som ligger på høyre hånd der Hellinga svinger nedover.

Det vil bli skiltet med Krogsveen visningsskilt ved fellesvisninger.

Fakta om boligen
Meglers prisvurdering

Kr 38 000 000,-

Boligtype

Tomt

Eiertype

Selveiet

Tomt

5911m2

KR-kode

62.18107

Eiendomsopplysninger

Eiendommen

Hellinga 3, 1481 Hagan

Gnr. 3, bnr. 184 i Nittedal kommune.

Tomten

Eiet tomt på 5.911,9 kvm. Tomten ligger i skrånende terreng med god nærhet til Hagan senter. Tomten er i dag bevokst med en del lauvtrær og lav underskog. Det foreligger også inngått kjøpekontrakt men ikke tilføyd eiendommen ennå et areal som grenser til Fv. 401 på 396 kvm. Dette er i prosess og vil bli tillagt eiendommen. Dette innebærer at eiendommen blir på 6387 kvm.

I forhold til regulering er 5435 kvm regulert til boligbebyggelse med konsentrert småhusbebyggelse med 70% BRA av netto tomt (Felt C4).

277 kvm er regulert til gang-/sykkelveg (GSV), 47 kvm til kjøreveg (KV2), 84 kvm til annen veggrunn-grøntareal (AVG1), 6 kvm til annen veggrunn-grøntareal (AVG3), 28 kvm til annen veggrunn -grøntareal ( AVG2) og 27 kvm til energianlegg(TK)

Se også vedlagte planopplysninger fra Nittedal kommune samt reguleringskart og reguleringsbestemmelser som interessenter bes om å sette seg inn i.

Parkering

For felt C4 gjelder min. 1,5 biloppstillingsplass pr. bolig – hvorav min.1 til garasje.

10% av parkeringsplassene skal være HC-tilpasset. Det skal avsettes tilleggsareal til

bod og sykkelparkering.

Vei, vann og avløp

Eiendommen er tilknyttet privat vei med felles vedlikeholdsansvar. Eiendommen har tinglyst veirett.

Eiendommen kan tilknyttes det kommunale ledningsnettet via private stikkledninger. Kjøper er ansvarlig for opparbeidelse frem til kommunalt nett. For avstand til kommunalt nett, se vedlagte ledningskart fra Nittedal kommune.

Uftfra tinglyste erklæringer fra 1996 synes størrelse på vannrør å være på 150 mm VL og SPV på 160 mm, samt OV på 200 mm. Interessenter bes om å avklare med Nittedal kommune om behov for kapasitet på ledningsnett i forhold til eget behov.

Ved oppføring av bolig tilkommer tilknytningsavgift og årlig gebyr for

vann og avløp, dette er tomteeiers Tilknytningsavgift for vann- og avløp

utløses ved byggesøknad. Vann og avløpsledning vil være privat fra tomt

og frem til det punkt hvor Nittedal kommune overtar eierskap og

driftsansvar.

Ved tilkobling til ledningsnettet påløper tilkoblingsavgift. Engangsgebyr for

tilknytning (tilknytningsgebyr) Tilknytningsgebyret fastsettes i forhold

til boligkategori og til antall boenheter i den enkelte bygning. Gebyr per

boenhet for vann og gebyr per boenhet for avløp er henholdsvis

beregningsfaktoren multiplisert med enhetsprisen for vann og

beregningsfaktoren multiplisert med enhetsprisen for avløp.

Tilknytningsgebyr for vann:

Boligkategori: Boligblokker

Beregningsfaktor: 0,7

Pris per boenhet for vann:kr. 5.950,-

Tilknytningsgebyr for avløp:

Boligkategori: Boligblokker

Beregningsfaktor: 0,7

Pris per boenhet for avløp:kr.5.950,-

Prisene er hentet fra kommunens betalingsregulativ for 2018.

For kostnader og gebyr for tilkobling til el-nettet bes interessenter om å

kontakte hafslund nett.

For kunnskap om kabel tv eller fibertilknytning bes interessenter om å

kontakt Norsk kabel TV(Nokab.no) eller Canal Digital fiber.

Tinglyste heftelser og rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser:

Det er tinglyst følgende servitutter på eiendommen.

Dagboknr 1246, tinglyst 02.02.1990, type heftelse: Erklæring/avtale vedr. målebrev for avgitt veigrunn til gnr. 100, bnr. 3 som er statens grunn. Det ble avgitt noe grunn i forbindelse med utvidelse av Rv. 4. Arealet er overført og tinglyst i 1990.

Dagboknr 2955, tinglyst 05.03.1996, type heftelse: Erklæring/avtale som gir Nittedal kommune rett til uten erstatning å å legge og ha liggende ledningsanlegg med tilhørende kummer og anvisningsskilt over eiendommen i en lengde av ca. 38 meter i den marken utstrukne trasé og i samsvar med vist på kartutsnitt. Videre gis kommuen rett til å utføre nødvendig tilsyn, vedlokehold og/eller de forandringer og fornyelser kommunen finner påkrevet. Videre skal kommunen ha rett til nødvendig adkomst til anlegget.

Det kan ikke oppføres bygning eller noe slags anlegg over ledningene eller i en avstand av 2 meter til side for ledningene regnet frta ledningens midtlinje eller kummens kant. Innen dette belte må eiendommene heller ikke nyttes slik at ledningene, kunnen eller deres utstyr utsettes for skade eller fare, f.eks ved graving, planering eller annen virksomhet. Det må heller ikke utenfor dette belte foretas sprengning eller andre arbeider på slik måte at skade eller fare for anlegget kan oppstå.

Eventuell skade og ulempe ved senere vedlikeholdsarbeider og/eller forandringer blir å erstatte ved rettslig skjønn hvis minnelig ordning ikke oppnås.

Dagboknr 2958, tinglyst 05.03.1996, type heftelse: Erklæring/avtale som gir Nittedal kommune rett til uten erstatning å å legge og ha liggende ledningsanlegg med tilhørende kummer og anvisningsskilt over eiendommen i en lengde av ca. 38 meter i den marken utstrukne trasé og i smasvar med vist på kartutsnitt. Videre gis kommuen rett til å utføre nødvendig tilsyn, vedlokehold og/eller de forandringer og fornyelser kommunen finner påkrevet. Videre skal kommunen ha rett til nødvendig adkomst til anlegget.

Det kan ikke oppføres bygning eller noe slags anlegg over ledningene eller i en avstand av 2 meter til side for ledningene regnet frta ledningens midtlinje eller kummens kant. Innen dette belte må eiendommene heller ikke nyttes slik at ledningene, kunnen eller deres utstyr utsettes for skade eller fare, f.eks ved graving, planering eller annen virksomhet. Det må heller ikke utenfor dette belte foretas sprengning eller andre arbeider på slik måte at skade eller fare for anlegget kan oppstå.

Eventuell skade og ulempe ved senere vedlikeholdsarbeider og/eller forandringer blir å erstatte ved rettslig skjønn hvis minnelig ordning ikke oppnås.

Servituttene vil følge eiendommen. Kjøpers bank vil få pant etter ovennevnte heftelser og servitutter.

Eiendommen vil få tinglyst rett til adkomst over eiendommen gnr. 3, bnr. 613 i Nittedal kommune. Veirettserklæring er innsendt for tinglysing til Statens Kartverk.

Eiendommen vil få rett til å sette opp forstøtningsmur i betong på felles eiendomsgrense mot naboeiendom gnr. 3, bnr. 685 i Nittedal kommune i forbindelse med oppbygging av veiadkomst til eiendommen gnr. 3, bnr. 184.

Erklæringinger om rettigheter ligger vedlagt i salgsoppgaven.

Regulering

Eiendommen er regulert til boligbebyggelse - konsentrert bebyggelse/terrassehus C4 i henhold til reguleringsplan ID 170 Hellinga Terrassehus datert 25.01.2016 med tilhørende reguleringsbestemmelser datert vedtatt Nittedal kommune 25.4.2016 og stadfestet av fylkesmannen 17.10.2016.

Iht. reguleringsplanen kan eiendommen bebygges med: Felt C4. Innenfor feltet tillates oppført terrassehus med tilhørende anlegg. Felt C4. Tillatt utnyttelse BRA 70% av netto tomt.

Følgende arealer inngår ikke i beregningen av bruksarealet (BRA) innefor felt C4;

- Garasjeanlegg som ligger helt eller delvis under terrasseboligene eller som

ligger over bakken mellom terrassehusbebyggelsen og bakenforliggende

skråning fra vei og hvor taket kan nyttes som felles uteareal / takterrasse.

- Korridorer i bakkant av leilighetene mot terreng.

- Innvendige boder

Felt C4- I felt for terrassehus tillates bebyggelsen oppført med inntil 6 etasjer i

høyden. Maks gesimshøyde er 12,0 m over planert terrengs gjennomsnittsnivå.

Oppbygg for heis kan være høyere enn tillatt gesimshøyde.

Deler av terrassebebyggelsen tillates å ha rett bakside (ikke terrassert)

For felt C4 skal universell utforming gjennomføres i hht. Teknisk forskrift. Interne

gangveier skal så langt som mulig, opparbeides med stigning mindre enn 1:20. Ved

benyttelse av rampeløsning kan stigning være maks. 1:12 i kortere strekninger under

forutsetning av at hvileramper benyttes.

REKKEFØLGEBESTEMMELSER

5.1 Eksterne brannhydranter skal være montert og driftsklare før det gis midlertidig

brukstillatelse / ferdigattest.

5.2 Dersom offentlig gang-/ sykkelvei skal inngå som del av brannstrategien for

terrassehuset, skal denne være opparbeidet i nødvendig lengde, slik at brannvesenets

utrykningskjøretøy med maks. Slangeutlegg på 50m, kan nå alle deler av objektet

(terrassehuset), før det gis midlertidig brukstillatelse / ferdigattest.

5.3 Anlegg for avfalshåndtering for terrasseleilighetene skal være ferdig til drift før

brukstillatelse / ferdigattest kan gis.

5.4 Felles leke- og fellesarealer skal ferdig opparbeidet/anlagt før brukstillatelse /

ferdigattest kan gis.

5.5 Den siste del av gang-/sykkelveien fra sør-østre grense av planfeltet for terrassehus

(felt C4) fram til eks. undergang under fv.401, kan ikke opparbeides før det foreligger

tillatelse og godkjent byggeplan Statens Vegvesen. Dette grunnet at traséen evt. må

omlegges i forbindelse med nytt tunnelløp for Hagantunnelen.

5.6 Det skal legges fartsdempere i Hellinga ved undergangen. Fartsdempere lages etter

utforming bestemt av kommunen. Fartsdempere skal være anlagt før det gis IG.

5.7 I forbindelse med søknad om tiltak skal det utarbeides en plan for anleggstrafikk til og

fra utbyggingsområdet, planen skal forelegges barneskolen.

9 kvm av eiendommen ligger under reguleringsplan ID151 Skyset skog vedtatt den 26.03.2001. Arealet det er snakk om er regulert til offentlig friområde.

Reguleringsplaner under bakken

990 kvm av eiendommen ligger under reguleringsplan under bannken ID 9136 Rv. 4 Gjelleråsen - Slattum vedtatt 15.06.1998. Området ligger inn under sone S1 der bestemmelser til planen informerer om følgende: Det tillates ikke utført sprengning, boring i fjell, peleramming eller andre arbeider som kan mdføre rystelser eller på annen måte skade tunnelen eller tunnelinnredningen. Før slike arbeider utføres må Vegvesenets tillatelse innhentes. Vegvestenet kan da bl.a. sette krav til maksimale rystelser.

Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser følger vedlagt denne salgsoppgaven. Interessenter bes om å sette seg inn i vedlagte reguleringsbestemmelser for området.

Kjøper er selv ansvarlig for å skaffe alle nødvendige tillatelser fra kommunen for å bebygge eiendommen, og må selv avklare med kommunen hva som eventuelt vil bli godkjent på eiendommen.

Det er søkt om rammetillatelse til oppføring av 40 terrasseleiligheter med tilhørende garasjeanlegg og fellesarealer. Rammesøknad er utarbeidet av Reidar Eckhoff ved ARK 19.

Overtagelse

Etter nærmere avtale.

Diverse

Selger har innsendt rammesøknad for 40 terrasseleiligheter med parkeringsgareasje og heis til Nittedal kommune. Planen er utarbeidet og innsendt av arkitektfirma ARK19 v/Reidar Eckhoff.

Planen viser leiligheter fra ca. 60 kvm til leiligheter over 110 kvm. Bygget er tillrettelagt for universell utforming og det er bl.a tegnet inn en stor felles takterrasse for blokken.

Plan med bilag kan fåes ved henvendelse til megler.

Økonomi

Ligningsverdi

1.432.966,-

Eiendommens utgifter

Kommunale avgifter er kr 0,- for inneværende år. Eiendommen er ikke tilknyttet offentlig ledningsnett ennå og det er heller ikke lagt ledninger inn på eiendommen.

Eiendomsskatten er kr 165.000 pr år. Dette er eiendomsskatten for inneværende år 2018.

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:

- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen, samt

- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 525,-.

- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 697,- pr. stk.

Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr 38.951.222,-.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.

Nabolagsprofil

Beliggenhet

Tilhørighet

Kommune Nittedal
Grunnkrets Øvre Skyset
Kirkesogn Nittedal

Steder i nærheten

Folkets Hus 0.5 km
Skytta Næringspark 1 km
Bjønndalen Bruk 1.8 km
Nittedal Kirke 3.2 km

Transport

Flyplass Oslo Gardermoen 36.4 km
Sentralstasjon Oslo S 17.6 km
Jernbanestasjon Haugenstua stasjon 8.8 km
Bussholdeplass Saga 0.2 km

Idrett/friluft

Idrettsanlegg Nittedal Golfbane 1.2 km
Idrettsanlegg Slattum idrettsplass 1.9 km
Treningssenter Family Sports Club Rommen 6.5 km
Treningssenter SvingInn Nittedal 7.7 km

Steder av interesse

Skoler

Ulverud skole (1-7 kl.) 0.7 km
Holumskogen skole (1-7 kl.) 1.9 km
Slattum skole (1-7 kl.) 2 km
Li skole (8-10 kl.) 1.9 km
Bjertnes videregående skole 7 km
Stovner videregående skole 7.5 km

Barnehager

Hundremeterskogen barnehage (0-6 år) 0.3 km
Industriveien FUS barnehage (0-6 år) 0.9 km
Fortet Naturbarnehage (3-6 år) 1 km

Varer/tjenester

Kjøpesenter Hagansenteret 0.5 km
Postkontor Coop Mega Hagan 0.5 km
Apotek Apotek 1 Hagan 0.5 km
Vinmonopol Nittedal Vinmonopol 7 km
Vinmonopol Stovner Vinmonopol 7.2 km
Dagligvare Coop Mega Hagan 0.5 km
Dagligvare Kiwi Hagan 0.7 km
Kiosk/video Mix Hagan Kiosk 0.7 km
Kiosk/video Shell/7-Eleven Gjelleråsen 1.4 km
Bensin Shell/7-Eleven Gjelleråsen 1.4 km
Bensin st1 Gjelleråsen 1.7 km

Demografi

Nøkkelopplysninger for nabolaget

Andel menn 46 %
Andel kvinner 54 %
Gj.snittalder menn 46,8 år
Gj.snittalder kvinner 49,1 år
Husholdninger med barn 20,4 %
Husholdninger uten barn 79,6 %
Gj.snitt byggeår 1990
Gj.snitt tomtestørrelse 5980
Område Personer Husholdninger
Kommune: Nittedal 23213 9471
Grunnkrets: Øvre Skyset 374 221

Informasjon i Nabolagsprofilen er hentet fra ulike kilder og det kan forekomme feil eller mangler i dataene. Distanser er basert på korteste kjørbare vei (*Distanse i luftlinje). Kartene er levert av Geodata AS. Kartene skal ikke brukes som kilde eller fasit på f.eks. fradelinger, sammenføyninger, grenser, da kommunen tilbyr mer oppdaterte kart for dette formålet. Eiendomsprofil AS, Geodata AS eller Krogsveen kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i dataene eller kortene.

Øvrig informasjon

Avhendingsloven

Eiendommen selges "som den er" og overdras slik den fremstår ved visning. Selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7, 3-8 og 3-9. Dette innebærer at det først er en mangel ved eiendommen dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand.

Interessenter må sette seg inn i salgsoppgaven, selgers egenerklæringsskjema og øvrige vedlagte dokumenter før bud inngis. I tillegg oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye, gjerne med fagmann. Forhold som er eller burde være oppdaget på en befaring, er normalt ikke en mangel.

Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen, må det tas forbehold om dette i budet.

Eierskifteforsikring

Det er ikke tegnet Boligselgerforsikring i forbindelse med salget. Vedlagt denne salgsoppgave følger selgers egenerklæringsskjema. Interessenter må sette seg inn i dokumentet før bud inngis.

Budregler

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no.

Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver. Vi oppfordrer til gi bud elektronisk via GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Krogsveen.no. Da vil samtlige vilkår bli oppfylt. Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr sms eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i sms og mail kan forekomme.

For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Låneformidling

Megler formidler gjerne kontakt med rådgiver i Danske Bank dersom dette er ønskelig. Krogsveen mottar et honorar av Danske Bank for denne formidlingen.

Hvitvaskingsreglene

Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:

Provisjon: 0,75% av salgssummen inkl. eventuell fellesgjeld.

Grunnhonorar: kr 12.500,-

Oppgjørshonorar: kr 4.550,-

SmartAnnonsepakke: kr 13.500,-

Visningshonorar: kr 1.875,- pr. visning

Oppslag eiendomsregister: kr 1.250,-

Faktureringsgebyr: kr 250,- pr utlegg

Megler har i tillegg krav på dekning av utlegg.

Dokumenter
Øvrige vedlegg salgsoppgave
 
Tom Edvardsen
Daglig leder / fagansvarlig / eiendomsmegler MNEF
Les mer om megler

Lurer du på noe?