Kontakt oss

Statistikk for dette prospektet

Denne siden er vist
ganger
Salgsoppgave lastet ned
ganger
Loading...
Finn
Loading...
Smartannonser
Loading...
Smartannonsering
visninger
besøk

Statistikk for runde to

Smartannonser
Loading...
Smartannonsering
visninger
besøk

Mildegeielen 34 med estimerte tomtegrenser

Mildegeielen 34 med estimerte tomtegrenser

Mildegeielen 34 med estimerte tomtegrenser

Fasade nordøst

Fasade vest

Fasade sør

Det ligger en hytte på tomten idag som i rammetillatelsen er gitt tillatelse for riving.

Hytten

Utsikt

Utsikt

Det vil være flott utsikt i flere retninger etter opparbeidelse av tomten

Oversiktbilde av eiendommen

Oversiktbilde av eiendommen

Båthavn på Milde i nærområdet

Arboretet / Grønneviken

Arboretet

Grønneviken

Badeplass i Grønneviken

Fanafjorden like ved

Flotte turmuligheter i området. Aboretet

Hjellestad seilforening i nærområdet

 
Video

Milde

Mildegeilen 34

Vis på kart

Prisantydning

Kr 2 400 000,-

Milde: Stor og solrik utsiktstomt med rammetillatelse for oppføring av fantastisk funkisbolig

Last ned komplett salgsoppgave Lynrask verdivurdering
Visning
Tomten kan besiktiges på egen hånd eller ved avtale med megler.
Gi bud
Boligtype:
Tomt, Selveiet
Prisantydning:
Kr 2 400 000,-
Beliggenhet

Områdebeskrivelse

Eiendommen ligger øverst i Mildegeilen, i enden av blindvei med begrenset trafikk. Her har man gode solforhold og nydelig utsikt i nær sagt alle himmelretninger. Mot nord ser man like til Ulriken, i sør ut over Korsfjorden, mot øst til Livarden og Gullfjellet, og mot vest til Lyderhorn.

Området er i seg selv veletablert og fredelig, med tur- og bademuligheter i Arboretet og båthavn i Mildevågen like i nærheten. Kort vei til barnehage og skole, og nærmeste dagligvarebutikk finner man på Hjellestad kai. Blomsterdalen senter ligger ca. 5 min. kjøring unna, mens man når Flesland flyplass og store arbeidsplasser på Kokstad/Sandsli på ca. 10 min.

Barnehager og skoler

Dersom skole- og barnehagetilbud er av betydning for kjøpet, må interessenter selv undersøke dette med kommunen/bydelsadministrasjonen.

Infomrasjon er hentet fra nabolagsprofilen:

1-7 kl. Hjellestad skole

8-10 kl. Ytrebygda skole

8-10 kl. Rådalslien skole

8-10 kl. Rå skole

Vgs. Sandsli videregående skole

Vgs. Nordahl Grieg videregående skole

Bhg. Krokusbakken barnehage (0-6 år)

Bhg. Bedehusbarnehagen (1-6 år)

Bhg. Liland barnehage (0-6 år)

Adkomst

Fra Bergen sentrum kjører man mot Flesland flyplass. I Birkelandskiftet følger man så skilting mot Hjellestad. Kjør deretter rett frem i rundkjøring i Blomsterdalen, og fortsett langs Hjellestadvegen. Følg denne til veikryss med skilting mot Milde og ta her til venstre. Følg veien forbi parkeringsplassen til Arboretet. På flaten tar man til høyre opp Mildegeilen. Ta deretter andre vei til høyre, og følg gruslagt vei til endes. Det vil bli skiltet med Krogsveen visningsskilt ved fellesvisninger.

Fakta om boligen
Meglers prisvurdering

Kr 2 400 000,-

Boligtype

Tomt

Eiertype

Selveiet

Tomt

1647m2

KR-kode

791753

Eiendomsopplysninger

Eiendommen

Mildegeilen 34, 5259 Hjellestad

Gnr. 103, bnr. 33 i Bergen kommune.

Tomten

Tomten har grunnareal 1647 m² og fremstår i sin helhet som en naturtomt og overtas også i den stand.

Det er gitt rammetillatelse for oppføring av en enebolig med et bruksareal på 343 kvm. Se vedlagte tegninger. Boligen fremstår som en perle med parkering innendørs i u.et. og har flotte uteområder med fantastiske sol- og utsiktsforhold.

Rammetillatelsen har en tidsbegrenset ramme på 3 år fra 06.02.2017. Det blir opp til kjøper å søke om igangsettelsestilatelse og holde seg innenfor de frister som foreligger.

Tomten er i dag bebygget med en hytte. Denne er godkjent for riving i rammetillatelsen for oppføring av nybygg. Dersom man ønsker å gjøre endringer på bygget må dette søkes om til kommunen og kjøper overtar med dette alt ansvar i den forbindelse.

Grad av utnytting som følge av tiltaket er oppgitt til 24.9 % TU, inklusiv 54 m² BRA avsatt til parkering på terreng. Det er godkjent plassering av bygget med 6 m til nabogrense og med maksimal kotehøyde på 48,2 m.

Det er inngått en muntlig avtale med med nabo gnr. 103 bnr. 34 om at tomtegrenser i sør som kommer i konflikt med uthus og hytte kan flyttes 1 m inn på bnr. 33. Det er ikke avtalt kartforretning eller gjort noe videre for å få dette formalisert.

Parkering

Det er ikke parkering på tomten slik den fremstår idag. I rammetillatelsen er det tegnet inn garasje i u.et. på ca. 30 kvm. Det vil i tillegg være mulig å utnytte tomten videre ved opparbeidelse, slik at en kan ha flere parkeringsplasser.

Vei, vann og avløp

Eiendommen er per dags dato ikke tilknyttet vei, vann og avløp.

Eiendommen er tilknyttet privat vei med felles vedlikeholdsansvar (ikke helt frem til eiendommen p.t.). Av tinglyst skylddelingsforretning av 28. juni 1938, fremgår det at eiendommen har veirett over naboeiendom med gnr. 103, bnr. 32, over i felles adkomstvei. Det påhviler solidarisk vedlikeholdsplikt av felles vei. Veiretten er ikke realisert, og adkomst skjer per dags dato over gruslagt sti. Veiretten er nå avtalt til 3 meter bredde over gnr 32. Denne veiretten vil bli tinglyst i løpet av mars/april 2017 og lyder som følger:

Eier av gnr 103, bnr 32 gir fra seg 1 meter bredde fra punkt A til punkt B slik at gnr 103 bnr 33 skal få 3 meter veibredde til sin tomtegrense. Som kompensasjon for dette skal eier av gnr 103 bnr 33 ta kostnadene ved å skyte ut og fjerne knaus ved punkt A, og skyte ut og planere for ny tomt til garasje ved punkt C. Kostnadene ved utvidelse av vei dekkes også av eier av gnr 103 bnr 33. Før flytting av garasje kan finne sted må grunnen til ny garasje på 7x7 m være ferdig planert. Nåværende garasje kan bli stående i inntil 6 mnd etter fysisk anleggsstart på veien. Eier av gnr 103 bnr 32 og gnr 103 bnr 33 har bruksrett til veien og er solidarisk ansvarlig for fellesutgifter og vedlikehold av veien. Det presiseres at tomten overtas slik den står idag og at all opparbeidelse av vei, tilkobling til vann og avløp, samt opparbeidelse av tomten vil tilfalle ny eier.

Offentlig vann- og avløpsledning er i Mildeveien med privateledninger i stikkveier. Av tinglyste avtaler fremgår det rett til å anlegge felles vann- og avløpsledning over naboeiendommer med gnr. 103, bnr. 3, 4 og 92, frem til påkoblingspunkt på eiendommen gnr. 103 bnr. 118. Det påhviler solidarisk vedlikeholdsplikt av anlegget. Eiendommen kan tilknyttes ledningsnettet via private stikkledninger. Se kart som viser hvor tilkoblingspunktet er for vann og avløp (punkt c) som ligger på gnr. 103 bnr. 32.

Ved tilkobling til ledningsnettet påløper tilkoblingsavgift på kr 24.010,- Dette gjelder både vann og avløp. Bergen kommune opplyser per telefon at det koster kr. 35,- per kvm for tilkobling til vann og tilsvarende for avløp. Meglers regnestykke går på rammetillatelsens areal på 343 kvm.

Kjøper er ansvarlig for alle utgifter med opparbeidelse av vei, vann og avløp, tilkoblingsavgifter og opparbeidelse av tomten.

Tinglyste heftelser og rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser.

Følgende servitutter er tinglyst på eiendommen:

02.07.1938 302896

Bestemmelse om gjerde. Skylddelingsforretning med beskrivelse av eiendommens grenser. I tillegg rett til bruk av brønn, samt bestemmelser knyttet til veirett.

Følgende rettigheter er tinglyst på eiendommen:

24.06.2004 21049

Best. om Vann/Kloakkledn.

Rettighet hefter i: 1201 / 103 / 3 / /

Rettighet hefter i: 1201 / 103 / 4 / /

Gjelder Denne Matrikkelenheten med flere Erklæringen gir rett til å føre vann- og avløpsledning over bnr. 3 og 4.

18.06.2013 496391

Best. om vann/kloakkledning

Rettighet hefter i: 1201 / 103 / 92 / /

Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.v. Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen Erklæringen gir rett til å føre vann- og avløpsledning over bnr. 92 og inneholder også bestemmelse om solidarisk vedlikeholdsansvar av fellesledning, samt solidarisk plikt til å utbedre overflateskader som måtte

oppstå som følge av drift og vedlikehold. Rettigheten er begrenset til en - 1 - boenhet.

05.05.2015 389272

Best. om vann/kloakkledning

Rettighet hefter i: 1201 / 103 / 32 / /

Rettighet hefter i: 1201 / 103 / 39 / /

Bestemmelse om vedlikehold

Med flere bestemmelser

Det er registert veirett på 2 meter til gnr. 103 bnr. 34 over bnr. 32 og over bnr. 33 mot vedlikehold ihht. bruk.

Se også punkt vei, vann og avløp angående veirett, nytt dokument for tinglysning.

Det er legalpant for kommunale avgifter.

Alle servituttene vil følge eiendommen.

Regulering

Eiendommen er ikke regulert.

I kommunedelplan for Mildehalvøya er eiendommen vist som nåværende boligområder. Kommuneplanens arealdel viser eiendommen som hovedsakelig bebyggelse og anlegg og delvis LNF-område, og den ligger innenfor hensynssonene gul sone for flystøy. Om dette opplyser kommunen følgende: Hele eller deler av eiendommen antas å være berørt av støy fra flytrafikk over grenseverdier gitt av statlige myndigheter og i kommuneplanens bestemmelser. Antakelsen er basert på overordnede støyberegninger. Dette vil kunne få betydning for behandlingen av plan- og byggesaker som omfatter den aktuelle eiendommen, blant annet medføre utredningsplikt for tiltakshaver/ forslagstiller og eventuelt krav om avbøtende tiltak.

Ta kontakt med megler for opplysninger om nytt støykart for eiendommen.

Gjeldene kommunedelplan:

Planid: 15740000 Ytrebygda. Kdp Mildehalvøya Saksnr.: 200003410 Ikrafttrådt: 02.03.2006 100,0 %

Gjeldene kommuneplan:

Planid: 60910000 Bergen. Kommuneplanens Arealdel 2010 - 2021 Saksnr.: 200817958 Ikrafttrådt: 24.04.2013 100,0 %

Overtagelse

Etter nærmere avtale.

Økonomi

Eiendommens utgifter

Faste løpende kostnader for denne eiendommen beløper seg til kr. 2000,- pr. år. Kostnadene knytter seg til pliktig veiavgift.

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:

- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen, samt

- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 525,-.

- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 724,- pr. stk.

Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr 2.461.249,-.

I tillegg kommer valgfri boligkjøperforsikring hos HELP Forsikring AS kr 9.200,-

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.

Nabolagsprofil

Beliggenhet

Tilhørighet

Kommune Bergen
Bydel Ytrebygda
Grunnkrets Milde
Kirkesogn Fana

Steder i nærheten

Milde båtlag 0.9 km
Fana folkehøyskole 0.9 km
Hjellestad kai 1.9 km
Bergens Seilforening 2.3 km

Transport

Flyplass Bergen Flesland 8 km
Sentralstasjon Bergen 20.1 km
Bussholdeplass Geilen 0.3 km

Idrett/friluft

Idrettsanlegg Hjellestad fotballbane 1 km
Idrettsanlegg Liland idrettsplass 6.5 km
Treningssenter AktivXpress Kokstad 6.8 km
Treningssenter Elixia Kokstad 6.9 km

Steder av interesse

Skoler

Hjellestad skole (1-7 kl.) 1.2 km
Ytrebygda skole (8-10 kl.) 5.8 km
Rådalslien skole (8-10 kl.) 9.5 km
Rå skole (8-10 kl.) 10.8 km
Sandsli videregående skole 7.4 km
Nordahl Grieg videregående skole 10.6 km

Barnehager

Krokusbakken barnehage (0-6 år) 0.9 km
Bedehusbarnehagen (1-6 år) 4.5 km
Liland barnehage (0-6 år) 5.4 km

Varer/tjenester

Kjøpesenter Blomsterdalen senter 5 km
Kjøpesenter Fanatorget 8.8 km
Postkontor Bunnpris Hjellestad 1.9 km
Postkontor Coop Extra Blomsterdalen 5 km
Apotek Blomsterdalen apotek 5 km
Apotek Vitusapotek Laguneparken 9.3 km
Vinmonopol Lagunen Vinmonopol 9.7 km
Vinmonopol Nesttun Vinmonopol 12.4 km
Dagligvare Bunnpris Hjellestad 1.9 km
Dagligvare Spar Blomsterdalen 4.6 km
Kiosk/video Mix Handleriet Kokstad 6.1 km
Kiosk/video Narvesen Kiosken 7.8 km
Bensin Shell Agnar Knutsen & Co 4.9 km
Bensin Smart Kokstad 6.2 km

Demografi

Nøkkelopplysninger for nabolaget

Andel menn 50,5 %
Andel kvinner 49,5 %
Gj.snittalder menn 39,7 år
Gj.snittalder kvinner 41,7 år
Husholdninger med barn 41,2 %
Husholdninger uten barn 58,8 %
Gj.snitt byggeår 1957
Gj.snitt tomtestørrelse 4842
Område Personer Husholdninger
Kommune: Bergen 275068 130423
Grunnkrets: Milde 551 216

Informasjon i Nabolagsprofilen er hentet fra ulike kilder og det kan forekomme feil eller mangler i dataene. Distanser er basert på korteste kjørbare vei (*Distanse i luftlinje). Kartene er levert av Geodata AS. Kartene skal ikke brukes som kilde eller fasit på f.eks. fradelinger, sammenføyninger, grenser, da kommunen tilbyr mer oppdaterte kart for dette formålet. Eiendomsprofil AS, Geodata AS eller Krogsveen kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i dataene eller kortene.

Øvrig informasjon

Avhendingsloven

Eiendommen selges "som den er" og overdras slik den fremstår ved visning. Selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7, 3-8 og 3-9. Dette innebærer at det først er en mangel ved eiendommen dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand.

Interessenter må sette seg inn i salgsoppgaven, selgers egenerklæringsskjema og øvrige vedlagte dokumenter før bud inngis. I tillegg oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye, gjerne med fagmann. Forhold som er eller burde være oppdaget på en befaring, er normalt ikke en mangel.

Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen må det tas forbehold om dette i budet.

Eierskifteforsikring

Det er ikke tegnet eierskifteforsikring i forbindelse med salget. Vedlagt denne salgsoppgave følger selgers egenerklæringsskjema. Interessenter må sette seg inn i dokumentet før bud inngis.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring. Dette er en rettshjelpforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Forsikringen har ingen egenandel. Boligkjøperforsikring tegnes senest på kontraktsmøtet. Boligkjøperforsikringen kan ikke tegnes dersom boligen kjøpes for utleie til andre enn kjøpers nærmeste familie. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kostnadsgodtgjørelse for formidling av slik forsikring.

Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon.

Budregler

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no.

Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver. Ved inngivelse av bud via Krogsveens bud-app eller med elektronisk bud fra krogsveen.no oppfylles samtlige vilkår. Vi anbefaler derfor å bruke en av disse to løsningene ved inngivelse av det første budet. Er dere flere som byr sammen anbefaler vi Krogsveens bud-app. Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr sms eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i sms og mail kan forekomme.

For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Låneformidling

Megler formidler gjerne kontakt med rådgiver i Danske Bank dersom dette er ønskelig. Krogsveen mottar et honorar av Danske Bank for denne formidlingen

Hvitvaskingsreglene

Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:

Provisjon: 2,0% av salgssummen.

Grunnhonorar: kr 12.500,-

Oppgjørshonorar: kr 3.950,-

SmartAnnonsepakke: kr 14.500,-

Visningshonorar: kr 1.875,- pr. visning

Oppslag eiendomsregister/kommunal info: kr 5.000,-

Foto: kr. 3.000,-

Helside avis kr. 7.900,-

Megler har i tillegg krav på dekning av utlegg.

Dokumenter
Egenerklæring fra selger
 
Jard Berg
Fagansvarlig Region Hordaland / Eiendomsmegler MNEF
Les mer om megler

Lurer du på noe?