Kontakt oss

Vanlige spørsmål

Her er de vanligste spørsmålene og svarene i forbindelse med kjøp og salg av bolig. Send oss gjerne beskjed om det er noe du ikke får svar på her.

Alle
Budrunden
Finansiering
Overtakelse
Salgsprosessen
Verdivurdering
Er det lurt å starte budrunden?

Selv om mange ikke tror det, så lønner det seg ikke å avvente. Den sikreste måten å havne i budkrig med andre er å «vente» på at noen andre byr først. Har du orden på finansiering og lyst på eiendommen, så anbefaler vi deg å komme med bud med en gang og starte budrunden.

Hva trenger jeg av papirer fra banken før jeg kan by på en bolig?

Før du kan starte å by på en bolig må du ha et finansieringsbevis eller en bekreftelse fra banken. Et finansieringsbevis er en bekreftelse på hvor mye du kan få låne i banken. Skaff deg finansieringsbevis før du starter jakten på drømmeboligen, så vet du hvor langt du kan bli med i budrunden. Søk om finansieringsbevis her

Hvilken taktikk skal jeg velge i budrunden?

Det viktigste før du går inn i en budrunde er å vite hvor langt du er villig til, og har mulighet til, å gå.

Sett deg selv en grense om hva du er villig til å by før du starter. Det er lett å bli revet med i en budrunde og kanskje by mer enn du hadde tenkt.

Hvordan fungerer en budrunde?

Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. I forbrukerforhold (dvs. der oppdragsgiver er forbruker) skal megleren ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning.

Så snart budrunden er i gang har man relativt korte tidsfrister å forholde seg til. Det er derfor veldig viktig at du i forkant av en budrunde har tenkt gjennom taktikk og hvor høyt du er villig til å gå. Alle bud skal inngis skriftlig til megler, som formidler disse videre til oppdragsgiver. Kravet til skriftlighet gjelder også budforhøyelser og motbud, aksept eller avslag fra selger. Det enkleste er å benytte Krogsveens budapp . Deretter foretar man eventuelle forhøyninger av budet på telefon eller sms.

Er det flere som skal stå som eiere, må begge parter signere på budskjemaet. Husk å sette opp ønsket overtagelsesdato, finansieringsplan og akseptfrist på budet. Vær tilgjengelig på telefon under hele budprosessen. Ikke ha forventninger om å gjøre så mye annet fornuftig den dagen, for hele kroppen er i spenn. Det er klart for å realisere boligdrømmen!

Hvordan vet jeg hva jeg har råd til?

Undersøk tidlig i prosessen hvor mye du kan og bør låne. Sett deg en øvre grense og hold denne i budrunder. Sørg for å ha finansieringen ordnet. Kontakt også din lokale eiendomsmegler og sjekk hva boligen din kan omsettes for. Ta med både kjøps- og salgsomkostninger i din økonomiske gjennomgang. Husk at det er kjøpers ansvar at kjøpesummen kommer på meglers konto innen avtalt tid.

Kjøper du en eldre bolig, eller en bolig med mange feil og mangler, må du huske å sette av penger til utbedring i regnestykket ditt før kjøpet. Mange forventer å utbedre boligen etter hvert, men glemmer dessverre at sånt koster penger og må ta opp dyre lån for å få det gjennomført. Ikke la dette velte din privatøkonomi. Ta høyde for slike merkostnader før kjøp.

Ta kontakt med banken din for å høre mer om deres anbefaling for ditt boligkjøp.

Hva betyr en boligboble?

En boligboble er et mye brukt begrep, sist veldig mye brukt i sammenheng med finanskrisen.

En boligboble oppstår når prisene på boliger i et samfunn øker så dramatisk, at de kommer ut av takt med den øvrige samfunnsøkonomiske situasjonen. Eksempelvis at boligprisene har økt betraktelig mer sett i forhold til lønnsøkningen. Dette oppstår når boligprisene ikke utelukkende bestemmes av tilbud og etterspørsel, men er basert på spekulasjoner og forventninger. Dersom det eksempelvis er forventinger om at boligprisene vil fortsette å stige, vil det komme flere kjøpere som er med på å ytterligere presse boligprisene opp. Til slutt vil boligprisene nå et maksimalt nivå, de kan ikke øke mer. Da vil man raskt se fallende priser og store tap for boligselgere. Vi snakker om at boblen til slutt kan sprekke, og altså en boligboble.

Hva er forskjellen mellom annuitetslån og serielån?

Annuitetslån
Med annuitetslån betaler du samme terminbeløp i hele lånets løpetid, forutsatt at renten holdes uendret. Det betyr at du den første tiden betaler nesten bare rente til å begynne med. Etter hvert reduseres rentedelen og avdragsdelen øker tilsvarende.
Serielån
Du betaler like store avdrag i hele lånets løpetid. Til å begynne med vil rentedelen som du betaler være ganske høy, men den blir lavere etter hvert som lånet nedbetales. Dette innebærer at terminbeløpet vil være høyere i begynnelsen, for deretter å reduseres i takt med nedbetalingen på lånet. Hvis du velger serielån, vil den totale rentedelen du betaler være lavere enn om du har et annuitetslån.
Annuitetslån gir med andre ord en jevn utgift, mens serielån vil gi større belastning i begynnelsen for så å reduseres gradvis etter hvert som lånet nedbetales. Hvorvidt du bør velge serie- eller annuitetslån avhenger derfor av din økonomiske situasjon.

Ta kontakt med din bank for å høre hva som passer din økonomi best.

Hva vil det si å få mellomfinansiering?

Mellomfinansiering vil si et midlertidig lån. Det kan du få dersom du skal kjøpe bolig før du selger din gamle. Det er det beløpet du låner ekstra mellom overtakelse av ny bolig og oppgjør for din gamle bolig. Med to boliger og to lån å betjene blir månedskostnadene raskt høye. De fleste banker tilbyr avdragsfrihet for en kort periode. Da betaler du bare rentene på lånet en stund og utsetter betalingen på selve lånet.

Ved mellomfinansiering trenger banken å vite boligens verdi når du skal selge. Det er derfor lurt å ha startet salgsprosessen få en verdivurdering . Du bør også kontakte banken for mellomfinansiering før du legger inn bud på en ny bolig.

Hva vil en renteøkning bety for meg og min økonomi?

De fleste banker vil gange din inntekt med opp til 3 - for å finne totalsummen av hvor mye lån du bør ha. Det kan hende du vil oppleve at noen banker er enda strengere og ganger med 2,5 eller 2,75 - for eksempel om du er frilanser eller har et konjunkturutsatt yrke. 

Hvor mye du kan låne er imidlertid ikke nødvendigvis forenelig med hvor mye du bør låne. I lavrentetider kan det være lettere å få lån over 3-gangen, men det er slett ikke sikkert du bør benytte deg av all kreditten du får. En renteøkning kan få store konsekvenser for økonomien din dersom du har lånt over 3-gangen av husholdningens samlede inntekt. Hold derfor hodet kaldt når du er hos banken for å søke om lån, og tenk på alle andre utgifter som tilkommer boligen utover selve boliglånet: oppussing, vedlikehold, oppvarming etc.

Hvilke rettigheter har jeg som selger under overtakelsen?

I utgangspunktet gjelder det ytelse mot ytelse. Hvis kjøper ikke har mottatt penger til sin klientkonto, så har ikke selger en plikt til å overlevere boligen. Rådfør deg med megler i slike tilfeller.

Trenger jeg eierskifteforsikring?

Vi anbefaler alle våre selgere å tegne eierskifteforsikring. Det gjøres oppmerksom på at eierskifteforsikring er en ansvarsforsikring som tar over ditt ansvar og ikke en skadeforsikring. Antall klager på huskjøp har de siste årene gått noe ned, men likevel er det 1 av 7 som klager på huskjøpet. Hvis du kommer opp i en situasjon hvor kjøper har boligkjøperforsikring som innebærer advokathjelp, så vil det være en stor fordel å få den samme hjelpen fra et eierskifteforsikringen.

Hva betyr de ulike eieformene?

I Norge benyttes ulike eierformene til bolig. Før du skal ut å kjøpe bolig er det nyttig å sette seg inn i de ulike eierformene. Hva er spesielle forhold knyttet til din drømmebolig?
Her er en oversikt over de vanligste eierformene:

 1. Selveierboliger kan være både leiligheter, rekkehus, tomannsboliger og eneboliger. Selveierleiligheter kalles også eierseksjoner. Vanligvis kan du kjøpe, selge, leie ut eller belåne boligen fritt. Beviset for at du er eier av en selveierbolig er et skjøte som tinglyses i grunnboken. Grunnboken er et offentlig register, som angir hvem som er rettmessig eier av eiendommen og hvilke heftelser som er knyttet til eiendommen, eksempelvis hvor mye eiendommen er belånt med. Andre rettigheter som er registrert på eiendommen (veirett, bruksrett etc.) vil du også finne her. En selveiet bolig har alltid et gårdsnummer (gnr.) og et bruksnummer (bnr.) og for selveierleiligheter/eierseksjoner et seksjonsnummer (snr.) Eierseksjoner reguleres av eierseksjonsloven. Det påløper tinglysingsgebyr og dokumentavgift ved kjøp av en selveierbolig.
 2. Boliger organisert som borettslag er normalt leiligheter eller rekkehus. Eneboliger kan imidlertid også inngå i et borettslag. En borettslagsbolig kalles også en andelsbolig. Boligene eies av et borettslag (B/L). Andelseierne har en lovfestet bruksrett som følge av at man er andelseier. Du blir andelseier i borettslaget ved å kjøpe en andel i borettslaget med et tilknyttet borettsinnskudd. Boligens verdi er det du betaler for boligen, pluss andel av fellesgjeld. Din andel av fellesgjelden betales gjennom husleien, som normalt også dekker fellesutgifter som vaktmester, offentlige avgifter og strøm i fellesrom. Hvilke poster fellesutgiftene dekker varierer, så dette må du sjekke i hvert enkelt tilfelle. Kjøp av en bolig i borettslag registreres i borettsregisteret. Det betales et registreringsgebyr, men ikke dokumentavgift. Bolig i borettslag reguleres av borettslagsloven.
 3. En aksjebolig ligner på en borettslagsbolig og er i de fleste tilfeller leiligheter. Men i motsetning til å kjøpe en andel, kjøper du her en aksje med tilknyttet leierett til en bestemt bolig. Du blir medeier/aksjonær i boligaksjeselskapet og får medbestemmelsesrett sammen med de andre aksjonærene. Som regel kan aksjene (med tilhørende leierett til boligen) selges fritt , men det kan også være fastsatt ulike former for forkjøpsrett. Leilighetens verdi er det du betaler for leiligheten, pluss andel av fellesgjeld. Din andel av fellesgjelden betales gjennom husleien. Jf. for øvrig om husleie over under borettslagsbolig. Kjøp av aksjeleilighet får rettsvern gjennom melding til boligaksjeselskapet/forretningsfører. Eierforholdet til denne type bolig reguleres av aksjeloven og deler av borettslagsloven.
 4. Ved "kjøp" av en obligasjonsleilighet får du i realiteten kun en rett til å leie en leilighet mot å yte gårdeieren et lån. Som sikkerhet skal du ha en pantobligasjon i eiendommen pålydende det betalte beløp. OBS: Dersom du kjøper obligasjonen for mer enn obligasjonens pålydende, risikerer du å tape forskjellen mellom pålydende og det du har betalt. Dersom gårdeieren bestemmer seg for å innløse obligasjonen, har gårdeieren nemlig kun plikt til å innløse denne for pålydende. Omsetningen av obligasjonsleiligheter er i dag liten. Leieforholdet til denne type bolig reguleres av husleieloven.
Hva er de beste tipsene før visning?

På våre Boligtips kan du finne mange tips og råd til hva som lønner seg av oppussing før du skal selge, se under kategoriene: Oppussing, Vedlikehold, Salg.

Her er noen av våre tips:

Hva er en egenerklæring?

Egenerklæringsskjemaet er et skjema som fylles ut av selger ved salg av bolig. Skjemaet inneholder en rekke spørsmål om forhold ved boligen. Selger har mulighet til å krysse for ”ja” og ”nei” osv., samt komme med evt. utfyllende opplysninger. Det er viktig å bemerke at egenerklæringsskjemaet gir uttrykk for selgers kunnskap om forhold ved boligen. Selv om f.eks selger har krysset av for ”nei” på spørsmål om han kjenner til fuktproblemer, betyr det kun at selger ikke kjenner til fuktproblemer. Det utelukker med andre ord ikke at det kan være fuktproblemer ved boligen. Selskapene som tilbyr eierskifteforsikring krever at selger fyller ut egenerklæringsskjemaet.

Spørsmål om boligen i egenerklæringsskjemaet, er ikke nødvendigvis sammenfallende med selgers opplysningsplikt etter reglene i avhendingslovens §§ 3-7 og 3-8. Selgers opplysningsplikt gjelder uavhengig av spørsmålene i egenerklæringsskjemaet, og selger kan bli holdt ansvarlig for mislighold av opplysningsplikten knyttet til evt. andre forhold ved boligen.

Hva er en energiattest?

Alle som skal selge eller leie ut bolig, må etter 1. juli 2010 energimerke boligen og få en energiattest. Nye boliger skal alltid være energimerket. For boliger med bruksareal på 50 kvm eller mindre kan merkeplikten også oppfylles med en energiattest for bygningen som helhet. Frittstående bygninger, dvs. eneboliger under 50 kvm er unntatt.

Det er ikke et krav om å energimerke med mindre du skal selge boligen din. Når du energimerker får du derimot vite hvor energieffektiv boligen din er. Du får samtidig tips om hvilke tiltak du kan gjøre for å spare energi. Skal du pusse opp eller rehabilitere boligen, er det fornuftig å energimerke og ta forslag fra tiltakslisten med i arbeidet.

Energimerking er et konkret miljøtiltak som skal bidra til større bevissthet om energieffektivisering. Målet er at flere boligeiere skal gjennomføre tiltak for å redusere samlet energibruk i bygninger.

Energikarakteren strekker seg fra A (høyest) til G (lavest). De fleste eksisterende boliger har en lavere energistandard enn det som er mulig å oppnå i nye hus og vil få en karakter i den nedre enden av skalaen (E-G). Nye bygninger som tilfredsstiller dagens byggeforskrifter vil normalt få C. Lavenergiboliger vil normalt få B, mens såkalte passivhus vil få en A.

Hva følger boligen?

Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Eiendomsadvokatenes Servicekontor har utarbeidet en liste over løsøre og tilbehør som bør følge med boliger og fritidsboliger ved salg.

Liste over løsøre og tilbehør som skal følge med eiendommen ved salg når ikke annet fremgår av markedsføring eller er avtalt:

 1. HVITEVARER som er i kjøkken medfølger. Løse småapparater medfølger likevel ikke.
 2. HELDEKNINGSTEPPER, uansett festemåte.
 3. VARMEKILDER, ovner, kaminer, peiser, varmepumper og panelovner, uansett festemåte. Frittstående biopeiser og varmeovner på hjul medfølger likevel ikke. Dersom beboelsesrom ikke har vegg- og fastmonterte varmekilder ved visning følger dette heller ikke med.
 4. TV, RADIO OG MUSIKKANLEGG: TV-antenner og fellsanlegg for TV, herunder parabolantenner (dersom tuneren ikke følger med må dette særskilt angis i salgsoppgaven). Veggmontert TV/flatskjerm med tilhørende festeordning samt musikkanlegg føler ikke med.
 5. BADEROMSINNREDNING: Badekar, dusjkabinett, dusjvegger, alle fastmonterte speilt og hyller, fastmonterte glass- og håndkleholdere, herunder håndklevarmere samt baderomsinnredning med overskap.
 6. SPEILFLISER, uansett festemåte.
 7. GARDEROBESKAP, selv om disse er løse, samt fastmonterte hyller og knagger.
 8. KJØKKENINNREDNING medfølger. Dette gjelder også overskap, åpne hyller og eventuell kjøkkenøy.
 9. MARKISER, PERSIENNER og annen type innvendig og utvendig solskjerming, gardinoppheng, lamellgardiner og liftgardiner.
 10. AVTREKKSVIFTER av alle slag, og fastmonterte aircondition-anlegg.
 11. SENTRALSTØVSUGER medfølger med komplett anlegg, herunder slange.
 12. LYSKILDER: Kupler, lysstoffarmatur, fastmonterte "spotlights", oppheng og skinner med spotlights samt utelys og hagebelysning. Vegglamper, krokhengte lamper, herunder lysekroner, prismelamper og lignende følger likevel ikke med.
 13. BOLIGALARM: Der denne er knyttet til en avtale forutsettes det at avtalen kan overdras til kjøper.
 14. UTVENDIGE SØPPELKASSER og eventuelt holder/hus til disse.
 15. POSTKASSE
 16. PLANTER; BUSKER OG TRÆR som er plantet på tomten eller fastmonterte kasser og lignende.
 17. FLAGGSTANG og fastmontert tørkestativ, samt andre faste utearrangementer som badestamp, lekestue, utepeis og lignende.
 18. OLJE/PARAFINFAT: Eventuell beholdning av parafin/fyringsolje avregnes direkte mellom partene per overtakelsesdato.
 19. GASSBEHOLDER til gasskomfyr og gasspeis.
 20. BRANNSTIGE, BRANNTAU, feiestige og lignende der dette er påbudt.
 21. BRANNSLUKNINGSAPPARAT, BRANNSLANGE OG RØYKVARSLER der dette er påbudt. Det er hjemmelshaver og brukers plikt å se til at utstyret forefinnes på enhver eiendom. Hvis annet ikke er uttrykkelig avtalt, skal dette derfor alltid følge med ved salg av eiendom.

Merk at det er alltid det som står i salgsoppgaven som gjelder.

Hva skjer på et kontraktsmøte?

Når siste budet er akseptert vil kjøper få tilsendt en kjøpekontrakt pr. e-post. Les grundig gjennom alt som står der, og spør megler om alt i kontrakten du ikke forstår eller andre ting du måtte lure på. Du blir samtidig innkalt til et kontraktsmøte hos megleren for å skrive under diverse dokument. Du må ordne med forsikring av eiendommen fra og med overtakelsesdagen. I kontraktsmøtet avtaler dere dag og klokkeslett for overlevering av eiendommen. Husk at kjøpesummen i sin helhet må være betalt til megleren sin klientkonto før overtagelsestidspunktet, ellers får du ikke overlevert nøkkelen. Du må forsikre deg om at banken har overført pengene til megler senest dagen før innflytting og at banken har å gitt beskjed om at dette er gjort.

Hvordan finner jeg riktig bolig for meg?

Å kjøpe bolig er en stor beslutning og det er lett å gå seg vill i jungelen av boliger til salgs. Man bør på forhånd ha tenkt nøye gjennom hva man egentlig er på jakt etter, hvor man vil bo og hvor mye man vil betale. Med god planlegging vil sannsynligheten for å finne din drømmebolig øke betraktelig! 

 1. Tenk langsiktig. Krav til bolig endrer seg over tid. Det koster både tid og penger å bytte bolig. Ønsker du for eksempel barn om noen år, eller håper du dette er siste gang du flytter, bør du ta hensyn til det allerede nå.
 2. Vær selektiv – og åpen for endringer i kravene dine. Bestem deg for hvilke kvaliteter ved en eiendom som betyr mest for deg. Uten ubegrensede ressurser blir det lett kompromisser mellom beliggenhet – kvantitet og kvalitet. Ha en plan for dine ønsker og hold deg til den. Da kan du være tryggere på hvor langt du bør gå i en budrunde. Men tenk også underveis på om det er krav du kan senke, eksempelvis beliggenhet, for å få for eksempel enda større plass. Registrer du deg i Krogsveens BoligsøkerRegister øker dine sjanser til å finne drømmeboligen. Vi kartlegger dine behov og ønsker for din neste bolig – og sørger for at du er først ute med å høre om drømmeboligen. Registrer deg gratis her !
 3. Umulig å "time" markedet. Ikke forsøk å time markedet. Hver enkelt bolig har i prinsippet sitt eget marked og det er svært vanskelig å forutse hva akkurat din drømmebolig vil koste. Dessuten har historien vist at kjøpstidspunktet betyr mindre i det lange løp. Og man kjøper og selger ofte i det samme markedet.
 4. Innhent verdivurdering på forhånd dersom du skal selge i forbindelse med at du kjøper bolig. Dersom du vil bytte bolig bør du innhente verdivurdering før du begynner å se på annen bolig. Du sparer tid og kan være mer selektiv når du vet hva du har å rutte med.
 5. Sett en øvre grense. Finn ut av hva som er maksimalbeløpet du kan bruke på bolig. Da blir det enklere å få tilslaget.
 6. Skaff deg finansieringsbevis i banken. Finn frem til banken som har det beste tilbudet du ønsker å benytte og få finansieringsbevis derfra. Her kan du søke om finansieringsbevis fra Danske Bank
 7. Beregn god tid på å selge din nåværende bolig. Vurder først om du skal selge før du kjøper for å redusere risikoen. Dersom du er innstilt på å kjøpe før du selger må du ta hensyn til kostnadene ved mellomfinansiering.
Når kommer oppgjøret?

Oppgjør til selger vil bli foretatt når følgende forutsetninger er oppfylt:

 • Panterettsdokument med tinglysingssperre er tinglyst
 • Kjøper har innbetalt hele kjøpesummen inkl. omkostninger
 • Signert overtagelsesprotokoll er mottatt av megler
 • Kjøpers skjøte på eiendommen er mottatt hos megler i tinglyst stand fra Statens Kartverk og
 • Kjøpers eventuelle pantedokumenter er mottatt hos megler i tinglyst stand. 

På grunn av saksbehandlingstiden hos Statens Kartverk vil det ta normalt ca. 2 uker fra overtagelse er gjennomført til oppgjør blir utbetalt.

Hva er en lynvurdering?

Krogsveen har lansert et raskt og nettbasert alternativ til tradisjonelle verdivurderinger. Ta Krogsveens lynvurdering på lynvurdering.no Det tar bare tre minutter og er gratis!

Hvordan fungerer lynvurdering.no?

Lynvurdering.no fungerer slik at du fyller inn all relevant informasjon om boligen som skal vurderes, eksempelvis størrelse, antall rom og fellesutgifter. I tillegg laster du opp bilder av rommene, slik at Krogsveens meglere også kan ta hensyn til standard, i tillegg til faktorer som beliggenhet og den løpende utviklingen i boligmarkedet. En lynvurdering av din boligs verdi, foretatt av erfarne eiendomsmeglere, mottar du i løpet av bare én arbeidsdag.

Hva er forskjellen på en verdivurdering og en takst?

En verdivurdering eller meglers prisantydning er det megler mener han kan få for boligen din, og det du som selger er villig til å selge for. Verdivurderingen er basert på megler erfaring med tilsvarende salg i samme område og kunnskap om markedet akkurat nå.

En takst er det bare en takstmann som kan gi, og det er en teknisk vurdering av boligen. En takst er en vurdering av markedsverdien på eiendommen/boligen på takseringsdagen med hensyn til beliggenhet, standard, størrelse, vedlikehold, evt. heftelser, bruksrettigheter, oppgraderingsbehov etc.

Takstens konklusjon er markedsverdi og låneverdi:

 1. Markedsverdi: det antatte beløp takseringsmannen mener eiendommen/boligen normalt kan omsettes for på takseringsdatoen.
 2. Låneverdi: en forsiktig vurdert markedsverdi som kan gi långiver den nødvendige sikkerhet for sitt pant i eiendommen. Brukes av banken som nøktern verdi av boligen for lån og pant. Ligger gjerne mellom 10-20% lavere enn verditakst.
Hva koster en verdivurdering?

Prisen på verdivurdering er avhengig av hvor du bor, om megler må kjøre langt for å komme hjem til deg. Det er også avhengig av om du er tilgjengelig på dagtid eller om megler må komme på kveldstid.

Ta kontakt med ditt lokale Krogsveen-kontor eller bestill en verdivurdering her .

Hvorfor kan noen meglere tilby kostnadsfri verdivurdering og andre ikke?

Prisen på verdivurdering er avhengig av hvor du bor, om megler må kjøre langt for å komme hjem til deg. Det er også avhengig av om du er tilgjengelig på dagtid eller om megler må komme på kveldstid.

Ta kontakt med ditt lokale Krogsveen-kontor eller bestill en verdivurdering her .

Jeg trenger bare en verdivurdering i forbindelse med refinansiering, hva gjør jeg?

Tar kontakt med nærmeste meglerkontor. Se oversikt over våre kontorer her

Finn din nye bolig

Akkurat nå har vi 826 boliger til salgs
Kongens gate 7 formidles av Krogsveen Moss.

Møllebyen, sentrum

Kr 2 200 000,-

Gjennomgående, arealeffektiv 2-roms fra 2008 med vannbåren gulvvarme. Felles, solrik takterrasse. Heis....

Høsbjørtun

Furnes

Kr 3 640 000,-

Høsbjørtun - Stor enebolig med eventyrlig utsikt og naturskjønn beliggenhet ved Høsbjørkampen

Velkommen til Glassbegerveien 105 - et innflyttningsklart enderekkehus i populært område.

Gausel

Kr 1 800 000,-

Flott enderekkehus med tre soverom og to bad. Terrasse og balkong. Carport.

Koselig kjøkkenkrok som er pusset opp i 2016.

Stangeland/Smeaheia

Kr 1 790 000,-

Flott loftsleilighet med god standard - Fantastisk utsikt - Arealeffektiv - Balkong.

Stuen har god plass til spisestue og sofagruppe

Furmyra

Kr 2 300 000,-

Flott oppusset 4-roms andelsleilighet|Balkong|Heis|Garasjeplass|Nydelig utsikt|Endeleilighet

Velkommen til Tyriveien 8!

Bøleråsen/Langhus

Kr 4 050 000,-

Tiltalende enderekkehus m/stor, sydvestvendt terrasse. Kort vei til buss, tog, skoler, bhg., butikk. Meget...

Velkommen til Linderudsletta 5A - En pen og nyere oppusset 1-roms selveier med god og arealeffektiv planløsning

Linderud

Kr 2 600 000,-

Pen og nyere oppusset selveier med solrik balkong - Varmtvann og fyring inkludert - Godt utleieobjekt!

Kronprinsens gate 3 formidles av Krogsveen Moss.

Sentrum

Kr 2 200 000,-

Moderne innredet 2-roms med balkong. Nymalt, kjøkken fra 2015, bad oppgradert i 2018. Heis. Garasje. Felles...

Velkommen til Lingelemveien 64 A!

Åbol / Mosserød

Kr 2 390 000,-

Moderne halvpart av vertikaldelt tomannsbolig innerst i blindvei - 3 Soverom - Solrikt - Barnevennlig