Kontakt oss

Reklamasjonsnemdas avgjørelse i budgivningssak om at bindende avtale ikke var inngått

Krogsveen lever av å ha fornøyde kunder og synes det er beklagelig at klageren har opplevd budgivningen og Krogsveens håndtering av saken som dårlig. Dog har Krogsveen og klageren hatt ulike versjoner av hva som er skjedd i saken.  

Les også tidligere sak: Viktige oppklaringer i budgivningssak

Vi så tidlige at megler kunne ha håndtert budprosessen annerledes og dette er også bakgrunnen til at vi tilbød en kompensasjon helt innledningsvis, selv om vi ikke kan dømmes for å ha opptrådt erstatningsbetinget uaktsomt.

Onsdag 8. januar 2014 ble avgjørelsen i Reklamasjonsnemda for eiendomsmeglingstjenester meddelt innklagede, Eiendomsmegler Krogsveen AS, og klageren som var budgiver.

Saken gjelder budgivning og spørsmålet om Krogsveen har formidlet en aksept til klageren på kr 5.150.00,- med overtagelse 12. september 2013 og om bindende avtale med budgiveren ble inngått. Boligen ble senere samme dag solgt for kr 5.300.000,- til en annen budgiver etter at budrunden fortsatte med klageren som en av budgiverne. Nedenfor følger oppsummering fra nemdas konklusjon:

Reklamasjonsnemnda har satt seg inn i all skriftlig dokumentasjon fra klageren og Krogsveen, og konkluderer med at klageren ikke får medhold i sitt

1)     krav om å få kjøpt boligen tilbake for kr 5.150.000,-

2)     krav om erstatning på kr 259.000,-

3)     krav om at bindende avtale ble inngått

Nemda mener imidlertid at «Krogsveen kan kritiseres for den uklarheten megleren skapte ved å sende en sms som kan oppfattes som en aksept. Dette er i strid med eiendomsmeglingsforskriften § 6-3, som omhandler meglers plikter ved budgivning, og er følgelig i strid med god meglerskikk, jf eiendomsmeglingsloven §6-3». At megler kunne kritiseres på dette punkt erkjente Krogsveen allerede innledningsvis i dialog med klageren og beklaget kommunikasjonssvikten. Se for øvrig siste avsnitt om forklaring av begrepet god meglerskikk.

Nemnda har vist til at det fremgår av klagerens sms -logg at han mottok sms fra megler om et nytt og høyere bud, før han mottok den omstridte sms'en, som isolert sett kan tolkes som en betinget aksept.

Nemda mener at uavhengig av om den omstridtesms'en kan tolkes som en aksept, motbud eller som en avklaring av overtagelse i tråd med meglers intensjon, så må den andre sms'en fra megler med informasjon om høyere bud på kr 5.200.000,-  i kombinasjon med at megler fulgte opp umiddelbart med sms til klageren om at han måtte ringe pga en misforståelse, ha ført til «at motbudet må anses som falt bort». Det påpekes ytterligere fra nemda at dette «underbygges ved det vesentlige forhold at klageren fortsatte budgivningen uten å tilkjennegi at han mente det var inngått avtale om kjøp på kr 5.150.000,-.»

«Etter en helhetsvurdering av saken er nemdas konklusjon at det ikke kan legges til grunn at det ble inngått bindende avtale om salg av boligen til klageren for kr 5.150.00,- med overtagelse 12. september 2013.»

«Ut ifra det resultat nemda har kommet til», påpekes det at «det ikke er grunnlag for det erstatningskrav klageren har framsatt. Nemda forutsetter imidlertid at Krogsveen fastholder sitt tilbud om å betale kr 55.000,- til klageren»

Krogsveen hadde møte med klageren like før jul og partene var i møtet enige om å legge nemdas avgjørelse til grunn. Krogsveens tilbud om kr 55.000,-, og som ble fremsatt i første møte med kunden, har stått ved lag hele tiden og er bindende for Krogsveen.

Av hensyn til vår taushetsplikt og forbrukerhensyn har ikke Krogsveen funnet det riktig å kommentere på klagerens private blogg, mens saken har vært til behandling i reklamasjonsnemda. Krogsveen kommenterte dette i mail helt innledningsvis til klageren, og sitatet stod på det opprinnelige nettstedet for saken, mobilen.no.,  men ved linker til klagernes private blogg er Krogsveens sitat utelatt.

Brudd på god meglerskikk har mange variasjoner av alvorlighetsgrad i seg og graden følger av konteksten for saken. Det kan være brudd på lovregler, brudd på forskrifter eller brudd på hva som er en normgivende forventning av profesjonen, herunder bransjenorm eller en samfunnsnorm.

Innholdet i begrepet «god meglerskikk» endrer seg med tiden og samfunnet vi lever i. Noen ganger er det åpenbart at megler har trådt feil, mens andre ganger er det usikkert om det kan forventes at megler må vise ansvar.

I denne saken så vi tidlig at megler kunne ha håndtert budprosessen annerledes og dette er også bakgrunnen til at vi tilbød en kompensasjon helt innledningsvis, selv om vi ikke kan dømmes for å ha opptrådt erstatningsbetinget uaktsomt.

Alle mennesker gjør feil, men vi forsøker å minimere risikoen for dette ved å jobbe kontinuerlig med opplæring, erfaringsutveksling og ved å ha gode og gjennomarbeidet rutiner og en kultur for å gjøre ting riktig fra første stund. Gjør vi feil, så må dette håndteres på en profesjonell måte, men ikke alle feil kan rettes opp igjen og noen ganger holder det ikke for kunden med en beklagelse.

I denne saken bestod meglers feil i uklar kommunikasjon som skapte en misforståelse. Megler reagerte raskt da man forstod at det var oppstått en misforståelse, og det ble umiddelbart ryddet opp i misforståelsen ovenfor klageren. Klageren ønsket imidlertid i ettertid at meglers feil skulle få større konsekvenser enn en ren beklagelse fra megler og en kompensasjon for misforståelsen som oppstod. Nemnda er enig med Krogsveen at større konsekvenser ikke er riktig i denne saken.

Fornebu 15. januar 2014

Eiendomsmegler Krogsveen AS

v/ Direktør for fag- og kompetanseutvikling

Cathrine W. Temmerud

Boligtips

Les nyttige tips og råd verdt å vite for deg som selger, kjøper eller eier bolig