Kontakt oss

Vilkår transportforsikring

FORSIKRINGSBEVIS

Logo If

KOLLEKTIV AVTALE - FLYTTEGODS

Forsikringstaker: Eiendomsmegler Krogsveen as

Avtale SP1697321 -  periode 18.01.2018 – 17.01.2019

Sikret: Eier av innbo/flyttegods

Vilkår og bestemmelser: Alle Farer i h.t.  pkt 3.1.1 – 3.1.3

Egenandel: kr 1.500,- per skadetilfelle

Ifs maksimalansvar per flytteforsikring: kr 1.000.000,-

______________________________________________________________________________________________________________________________________

1. Hvem forsikringen gjelder for

Forsikringen gjelder for sikret når denne har risikoen for varen under transporten i henhold til avtalte eller for annen person eller firma.

Eller den som er nevnt i forsikringsbeviset, har forsikringsplikt eller bærer ansvar for godset og/ eller eier godset.

1.1 Identifikasjon

If kan overfor sikrede/ forsikringstaker påberope seg at retten til erstatning for varene er gått helt eller delvis tapt som følge av handling eller unnlatelse fra forsikringstaker/sikret.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Når forsikringen gjelder

Forsikringen:

• begynner når godset forlater hus/leilighet/ lagrings/ oppbevaringsplass for direkte lasting i transportmiddel på det sted hvor den forsikrede transporten starter. Forsikringen omfatter dog kun forsendelser som blir påbegynt etter at forsikringsavtalen er begynt å løpe.

• fortsetter under transport inklusive mellomlagring som utgjør en naturlig del av transporten samt under tilhørende lastning, omlastning og lossing.

• opphører ved det av de nedenfor nevnte tidspunkter som først inntreffer: når varene er trygt losset fra det transportmiddel som brakte dem til nytt hus/leilighet/lagrings/oppbevaringsplass.

2.1 Forsikringens gyldighet

Forsikringen trer ut av kraft når varene blir oppholdt på ett sted i mer enn 15 dager på grunn av sikredes forhold. Forsikringen gjeninntrer fra det øyeblikk det settes i verk fysiske tiltak for å igangsette eller gjenoppta transporten.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Forsikringens omfang

3.1 Forsikringen omfatter:

3.1.1 Transportulykke, havari og naturkatastrofe

Skade, tap og/ eller kostnad som skyldes følgende farer:

• at transportmidelet kolliderer, grunnstøter, synker, kantrer, kjører ut av veien eller rullebanen, sporer av, styrter, eller utsettes for lignende alvorlig ulykke.

• brann, lynnedslag eller eksplosjon.

• jordskjelv, vulkanutbrudd, jord- eller snøskred eller lignende naturkatastrofer.

• at varene kastes eller skylles overbord.

3.1.2 Totaltap under lasting/ lossing

• at vann fra hav, innsjø eller elv trenger inn i transportmiddel, container, lager eller oppbevaringsplass.

• lasting eller lossing, dog begrenset til totaltap av hele kolli.

• lasting, lossing eller flytting av de forsikrede varer i nødhavn.

• tyveri eller nedbør mens varene er lagret i nødhavn.

3.1.3 Alle faretillegg

• alle øvrige farer, skade på, eller tap av gods med de unntak som fremgår av dette forsikringsvilkåret under.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

GENERELLE UNNTAK

Forsikringen omfatter ikke tap som skyldes:

• normalt svinn.

• ansvar som sikrede/ forsikringstaker pådrar seg overfor tredjemann.

• protestaksjoner, opptøyer, streik, lockout, sabotasje, terrorhandlinger o.l., med mindre det foreligger særlig avtale om dekning.

• at varene er bestemt for et ulovlig formål, er fremstilt gjennom ulovlig virksomhet eller ved ulovlige metoder. Ulovligheten bedømmes etter de regler som ved forsikringstidens begynnelse gjaldt i eksportlandet, importlandet eller et annet land som sikrede/ forsikringstaker måtte regne med at varene skulle passere.

• krig eller krigslignende forhold, med mindre det foreligger særlig avtale om dekning.

• inngrep mot varene som foretas av statsmakt.

• oppbringelse, konfiskasjon, rekvisisjon og andre lignende inngrep mot transportmidlet, iverksatt av statsmakt.

• hindring av transportvirksomheten, iverksatt av statsmakt.

• frigjøring av atomenergi.

• kjemiske, biologiske, biokjemiske eller elektromagnetiske våpen.

Ved samvirke mellom flere farer

Normalt fordeles tapet forholdsmessig over de enkelte farer etter den innflytelse hver av dem må antas å ha øvet på dets inntreden og omfang, og selskapet svarer kun for den del av tapet som blir henført til de farer forsikringen omfatter.

Har en eller flere av farene nevnt i de to sistnevnte punkter over medvirket til tapet, skal likevel hele tapet anses forårsaket av en slik fare.

Spesielle unntak

Forsikringen omfatter ikke tap som skyldes:

• varenes egenskaper eller deres tilstand ved forsikringstidens begynnelse.

• klimarelatert temperaturpåvirkning.

• temperaturpåvirkning på grunn av driftsavbrudd i kjøle-, fryse- eller varmemaskineri, med mindre det foreligger særlig avtale om dekning.

Forsikringen omfatter heller ikke, med mindre det foreligger særlig avtale om dekning:

• alminnelig formuestap, herunder tidstap, konjunkturtap, markedstap, driftstap og lignende tap.

• forsinkelse, med mindre det dreier seg om videreutvikling av erstatningsmessig skade under videretransport.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Kontaktinformasjon ved skade:

transportskade@if.no

 

Boligtips

Les nyttige tips og råd verdt å vite for deg som selger, kjøper eller eier bolig