Kontakt oss

Statistikk for dette prospektet

Denne siden er vist
ganger
Salgsoppgave lastet ned
ganger
Loading...
Finn
Loading...
Smartannonser
Loading...
Smartannonsering
visninger
besøk

Statistikk for runde to

Smartannonser
Loading...
Smartannonsering
visninger
besøk
for kr 2 450 000,- for kr 2 450 000,-

Dronefoto tomt

Drone ca. tomtegrense Bøveien 18

Dronefoto med Lierskogen sentrum i bakgrunnen

Oversiktsbilde over eiendommen

Eiendommen med nytt boligfelt i bakgrunnen

Solrikt beliggende like utenfor Lierskogen sentrum

Reguleringsplankart

Lierskogen: Boligtomt i blindvei på 843 kvm med solrik og fin beliggenhet *BYA=25%*Vann og avløp kommer til tomtegrense

Bøveien 18

Vis på kart

Prisantydning

Kr 2 500 000,-

Lierskogen: Boligtomt i blindvei på 843 kvm med solrik og fin beliggenhet *BYA=25%*Vann og avløp kommer til tomtegrense: Lierskogen: Boligtomt i blindvei på 843 kvm med solrik og fin beliggenhet *BYA=25%*Vann og avløp kommer til tomtegrense

Boligtype:
Tomt, Selveiet
Prisantydning:
Kr 2 500 000,-
AREAL (P-ROM / BRA)
/ / m2
Beliggenhet

Områdebeskrivelse

Eiendommen ligger svært flott til like utenfor Lierskogen sentrum. Tomten er lett skrånende og har gode solforholdmed sol fra morgen til kveld. Dette er et veletablert boligområde med et nytt boligfelt under bygging ovenfor eiendommen (Ekebergåsen). Fra eiendommen er det kort gangavstand til bl. a barnehage, Heia barneskole, idrettshall, lekeplasser etc.

Liertoppen kjøpesenter ligger rett ved med mange ulike butikker og treningssenter. Egen Kiwi-butikk på Lierskogen, som åpnet i 2014. I tillegg har man en populær italiensk restaurant på Lierskogen.

Lier IL er et aktivt idrettslag i nærmiljøet innen bl.a fotball, ski og håndball. Egen idrettsplass og idrettshall på Tranby. Ny idrettshall (Heiahallen) rett ved skolen. Andre fritidsaktiviteter på Tranby og Lierskogen er : Turn, Badmintonklubb, Amatørteater, Taekwondo, Innebandy, Skolekorps. Det er nærhet til Vestmarka (Solli i Asker) med flotte turmuligheter både om sommeren og vinteren. Nærhet til Asker golfbane i Asker (www.askergolf.no) og ellers flere golfbaner innenfor en liten kjøretur.

Ca. 10-15 minutters gange til bussholdeplass, med parkering, med busskommunikasjon mot Oslo, Asker, Tranby og Drammen. På hverdager går det buss til Oslo hvert 15. minutt om morgenen, og med tilsvarende hyppighet fra Oslo på ettermiddagen. For rutetider se; www.brakar.no / ruter.no. Nærmeste togstasjon er i Asker. Meget enkel adkomst til E-18. Ca. 8 minutters kjøring til Asker, 12 minutters kjøring til Drammen og 25 minutters kjøring til Oslo. Ypperlig beliggenhet for pendlere.

Barnehager og skoler

Det er et variert utvalg av kommunale og private barnehager i Lier. I nærmeste krets finnes; Nedre Stabæk gård barnehage, Regnbuen barnehage og Heia Barnehage.

Heia barneskole i kort gangavstand. Tranby ungdomsskole (skolebussforbindelse). For detalejer se www.lier.kommune.no.

Dersom skole- og barnehagetilbud er av betydning for kjøpet, må interessenter selv undersøke dette med kommunen.

Adkomst

Fra Asker:

Ta av E-18 ved skilting mot Lierskogen. Følg Gamle Drammensvei til Lierskogen sentrum og ta til høyre, inn Ovenstadveien.

Ta så til høyre, opp Bøveien og hold til høyre hvor veien deler seg. Du finner Bøveien 18 på høyre hånd, mellom det røde og det hvite huset.

Se ellers vedlagte kartskisse i nettannonsen.

Det vil bli skiltet med Krogsveen visningsskilt ved fellesvisninger.

Fakta om boligen
Meglers prisvurdering

Kr 2 500 000,-

Boligtype

Tomt

Eiertype

Selveiet

Tomt

843m2

KR-kode

1517161

Eiendomsopplysninger

Eiendommen

Bøveien 18, 3420 Lierskogen

Gnr. 154, bnr. 79 i Lier kommune.

Overtagelse

Overtakelse mulig fra 01.01.2018. Etter nærmere avtale.

Tomten

Eiet tomt på 843 kvm. Tomten ligger hyggelig til med etablerte eiendommer rundt. Det er et nytt boligfelt under bygging i området (Ekebergåsen). Tomten er skrånende og har gode solforhold fra morgen til kveld. Tomten er skilt ut fra Bøveien 20. Det er trær, busker og beplantinger på tomten.

Vei, vann og avløp

*Vei:

Ny kommunal veiløsning som medfører at veien blir blindvei. Selger har fått godkjent søknad om avkjøringstillatelse fra kommunal vei (Bøveien) av kommunen. I samsvar med veilovens § 43 og Lier kommunes veinormal er det fastsatt 6 vilkår for godkjennelsen. Se vilkårene som vedlegg i salgsoppgaven.

Tillatelsen gjelder for utskilt tomt. Eier kan legge den der det passer best med hensyn til siktkrav og eiendommens utnyttelse i henhold til Tore Johansen i viva-iks.

*Vann og avløp:

Eiendommen er pt. ikke tilknyttet kommunalt ledningsnett. Viva-iks informerer om at det etableres, i forbindelse med etablering av Ekebergfeltet, nytt vann og avløpsanlegg og slokkevannsuttak med tilstrekkelig nærhet og kapasitet.

Selger bekoster graving og legging av vann- og avløpsledninger frem til kum som etableres ved tomtegrensen. Arbeidet utføres i November 2017 og skal ferdigstilles før overtakelse.

Ny eier må bekoste stikkledninger for vann- og avløp fra kum ved tomtegrensen og frem til ny bolig. Ny eier er selv ansvarlig for private stikkledninger til boligen.

Ved tilkobling til ledningsnettet påløper tilkoblingsavgift på kr kr. 38.000,- (tall fra 2017)

Tinglyste heftelser og rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser.

Det er tinglyst 1 servitutt på eiendommen som er overført fra eiendommen den er utskilt fra (gbnr. 154/9, Bøveien 20) og som også gjelder for denne eiendommen.

Dagboknr: 405416, tinglyst 10.10.1973, type heftelse: ERKLÆRING / AVTALE

Erklæringen gjelder: Eier av eiendommen gir Lier kommune disposisjonsrett over det areal av eiendommen som ligger innen 4 meter fra Bøvegens midtlinje.

Disposisjonsretten kan utøves til drift av vegen, men eiendomsretten skal fortsatt tilligge meg (eier) forsåvidt grunnen ikke er overdratt som veggrunn. De trær og busker som eventuelt står innenfor 4-metersgrensen kan forlanges fjernet av kommunen dersom de kan hindre fri sikt for trafikkantene.

Servitutten ligger som vedlegg i salgsoppgaven.

Servituttene vil følge eiendommen. Kjøpers bank vil få pant etter ovennevnte heftelser og servitutter.

Regulering

Eiendommen ligger i felt BE-3 og er regulert til boligbebyggelse ( Frittliggende småhusbebyggelse - eksisterende) i henhold til reguleringsplan Ekeberg - Lierskogen (PlanID: 504-908-21) datert 17.06.2014 med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 17.06.2014.

Eiendommen ligger i område for nåværende boligbebyggelse i kommuneplanen. Eiendommen grenser til uregulert område som i kommuneplanen er avsatt til grønnstruktur.

Iht. reguleringsplanen kan eiendommen bebygges med: Enebolig med utleiedel / sekundærleilighet.

Utdrag fra reguleringsplanen:

REGULERINGSFORMÅL Felt BE-1 til BE-5:

Felt BE-1 til BE-5 regnes som ferdig utbygd ved fastsettelse av denne planen. Bygninger som inngår i planen er tegnet på plankartet. Vedlagt.

Ved søknad om tiltak etter plan- og bygningslovens § 20-1 og 20-2, skal bestemmelser i reguleringsplanen § 3-1-3, Felt BF-1 til BF-12 følges, med noen unntak for felt BE-1 til BE-5.

a) Felt BF-1 til BF-12 kan kun bebygges med eneboliger. Boliger skal utformes slik at den har direkte kontakt med terreng. Boliger skal bygges innenfor tomtegrenser i plankartet. For hver tomt tillates kun èn boenhet.

- Unntak felt BE-1 til BE-5: Det tillates oppføring av enebolig med utleiedel/sekundærleilighet, dersom krav til parkeringsplasser og MUA på 250 m2 blir oppfylt.

b) Maksimalt tillatt prosent bebygd areal (%-BYA) er 25%. Maksimal utnyttelsesgrad innenfor hver eiendom kan likevel ikke overstige (m2-BYA) på 200 m2 .

- Unntak felt BE-1 til BE-5: Maksimalt tillatt prosent bebygd areal (%-BYA) er 25 % innenfor tomtegrense. Der hvor det kan dokumenteres at eksisterende godkjent bebyggelse inkl. parkeringsarealer overstiger tillatt bebygd areal for den aktuelle tomt, vil dette danne øvre ramme for bebyggelse på denne tomta.

c) Gesimshøyde må ikke overskride 7 m, og mønehøyde må ikke overskride 8 m over gjennomsnittlig planert terreng. Ved oppføring av pulttak kan øverste gesims være opptil regulert mønehøyde, under forutsetning av at laveste gesims ikke overstiger regulert gesimshøyde. Ved tomter brattere enn 1:5 skal det bygges underetasje. Det tillates fri takform innenfor feltene.

- Unntak felt BE-1 til BE-5: Der hvor det kan dokumenteres at eksisterende godkjent bebyggelse overstiger tillatte gesims og mønehøyder, vil dette danne øvre ramme for bebyggelse på denne tomta.

d) Minstekrav til egnet uteoppholdsareal (MUA) er 200 m2 pr. enebolig. Terrasser på tak eller terreng, samt balkonger kan tillates medregnet i MUA. I tillegg kan andel av fellesuteoppholdsarealer og lekearealer inngå i beregning av MUA.

e) Frittliggende garasje, carport, bod mv., skal ha maksimal gesimshøyde 3 meter og mønehøyde 4,5 meter, over gjennomsnittlig planert terrengnivå.

f) Det skal avsettes og opparbeides tre biloppstillingsplasser, hvorav to skal kunne bebygges med garasje eller carport. Garasje skal etableres fem meter fra regulert veikant, dersom garasjen legges parallelt med vei, kan den tillates inntil 2m fra vei.

g) Det skal ikke for boligområdet gjøres større terrenginngrep (fylling/skjæring) enn maks 1,5 m målt vertikalt.

For Felt BE-1 til BE-5 gjelder i tillegg følgende:

1. For alle søknadspliktige tiltak etter plan- og bygningslovens § 20-1 og § 20-2 skal situasjonsplan, situasjonssnitt og fasader forelegges kommunen før byggetillatelse gis. Disse skal vise plassering, tilpasning til terreng, biloppstilling, adkomst og avstand, samt tilpasning til nabotomt. Både eksisterende og fremtidig situasjon skal fremlegges kommunen.

2. Minste tillatte tomtestørrelse er 700 m2. En eiendom må minst være1400 m2 for at deling kan vurderes. Deling av eksisterende eiendom forutsetter etablering av tilfredsstillende adkomst og parkering innenfor egen eiendom. Deling skal skje utfra en helhetlig vurdering av området i forhold til estetikk, miljø, verneverdier, adkomst og infrastruktur.

Alle interessenter som vurderer eiendommen må sette seg inn i reguleringsbestemmelsene for Ekeberg - Lierskogen i sin helhet. Reguleringsplankartet og bestemmelsene ligger som vedlegg i salgsoppgaven.

I reguleringsbestemmelsene fremkommer det blant annet fellesbestemmelser med rekkefølgekrav, krav til utforming, parkering, teknisk anlegg, vei, vann, avløp, håndtering av overflatevann, elektromagnetisk felt og radon, geoteknikk, universell utforming, kulturminner og støy med flere, som interessentene må sette seg inn i før bud inngis.

*Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser følger vedlagt denne salgsoppgaven.

*Kjøper er selv ansvarlig for å skaffe alle nødvendige tillatelser fra kommunen for å bebygge eiendommen, og må selv avklare med kommunen hva som eventuelt vil bli godkjent på eiendommen.

*Kommuneplanen 2009-2020 ligger ute på kommunens hjemmesider (www.lier.kommune.no), eller følg denne linken: http://kart2.nois.no/lier/Content/Main.asp?layout=lier&time=1395052195&vwr=asv , endre fra Standard kart til Arealplaner og huk av for gjeldende kommuneplan. Spørsmål ang. ny komm.plan rettes til Sektor samfunn.

Naboeiendommen (Bøveien 20) skal tilbygges. Konferer megler ved spørsmål til dette. Gjerde langs veien blir flyttet til nordgrensen mot Bøveien 20.

Diverse

Grunnundersøkelser: Kjøper er kjent med at det ikke er gjort noen grunnundersøkelser på eiendommen.

Brannvannskum: I dag ligger det en brannvannskum ca. 140 meters luftlinje fra eiendommen. Kommunen opplyser om at det vil etableres ny brannvannskum i forbindelse med bygging av det nye boligprosjektet i Ekebergåsen. Det er foreløpig uvisst hvor på feltet denne vil etableres.

Lier brannvesen opplyser om at det i utgangspunktet skal være maks 50 meter fra brannvannskum til angrepsveien (f.eks. entreen) til boligen. De vil i eksisterende boligfelt vurdere hvert enkelt tilfelle og søknad for seg. Hvis eksisterende kum ligger lenger unna enn det som kreves eller av andre grunner ikke kan brukes, kan kommunen pålegge deg å bygge en ny.

Kjøper overtar ansvaret for dette.

Radon

Utleier er ansvarlig for at boligen har forsvarlige radonverdier.

Økonomi

Eiendommens utgifter

Ny eier må betale for opparbeidelse av all infrastruktur på egen grunn, opparbeidet innenfor regelverket i Lier kommune.

Tilknytningsgebyr til kommunen for vann og avløp tilkommer. For 2017 var fast beløp for tilknytningsavgift for vann- og avløp kr. 38.000,-

Vann/avløp: Avgiften faktureres over to terminer. Det er krav om installasjon av vannmåler, slik at avgiften vil variere avhengig av eget forbruk. Fastledd for vann/avløp utgjør til sammen kr. 1.550,- per boenhet (2017). Pris per kubikkmeter er kr. 18,48 for vann og kr. 34,36 for avløp (2017).

Renovasjon: Eiendommen er idag ikke tilknyttet renovasjonsavtale. For bolighus vil standard abonnement renovasjon utgjøre ca. kr. 3.300,- per år, fordelt over to terminer. (2017 tall)

Strøm: Kostnad til E-verket for tilknytning av strøm må påregnes. For informasjon vedr. kostnader til tilkobling til strømnettet, vennligst ta direkte kontakt med Glitre Energi på tlf: 31004230.

Muligheter for internett og TV-signaler gjennom Fiber 1 (ligger i området). Minimumskostnad pt. er kr. 399,- pr. mnd for kabel-TV og 519,- pr. mnd. for internett.

Det må ved oppføring av bolighus påregnes kostnader til strøm/nettleie, tv-signaler, innboforsikring, bygningsforsikring, internett. Årlig gebyr til feiervesenet vil også påløpe ved tilknytning til ildsted.

Utgiftene vil variere avhengig av boligens størrelse, antall boenheter, antall familiemedlemmer i husstanden, ønsket innetemperatur, egne fordelsavtaler, kanalvalg, hastighet på bredbånd etc.

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:

- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen, samt

- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 525,-.

- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 724,- pr. stk.

Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr 2.563.749,-.

I tillegg kommer valgfri boligkjøperforsikring hos HELP Forsikring AS kr 9.200,-

Nabolagsprofil

Nabolagsprofil er dessverre ikke tilgjengelig for dette prospektet.

Øvrig informasjon

Avhendingsloven

Eiendommen selges "som den er" og overdras slik den fremstår ved visning. Selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7, 3-8 og 3-9. Dette innebærer at det først er en mangel ved eiendommen dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand.

Interessenter må sette seg inn i salgsoppgaven, selgers egenerklæringsskjema og øvrige vedlagte dokumenter før bud inngis. I tillegg oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye, gjerne med fagmann. Forhold som er eller burde være oppdaget på en befaring, er normalt ikke en mangel.

Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen, må det tas forbehold om dette i budet.

Innhent komplett prospekt

Nettannonsen er kun et utdrag av salgsoppgaven. Alle som vurderer å legge inn bud, må sette seg inn i salgsoppgaven. Last ned fullstendig PDF eller kontakt megler.

Dokumenter
Fredrik Nordstrøm
Eiendomsmegler MNEF / Fagansvarlig
Les mer om megler

Lurer du på noe?