Kontakt oss

Statistikk for dette prospektet

Denne siden er vist
ganger
Salgsoppgave lastet ned
ganger
Loading...
Finn
Loading...
Smartannonser
Loading...
Smartannonsering
visninger
besøk

Statistikk for runde to

Smartannonser
Loading...
Smartannonsering
visninger
besøk
for kr 2 990 000,- for kr 2 990 000,-

Løvhaugen 24

Løvhaugen 24

Rammetilatelse for oppføring av enebolig med sekundærleilighet

Rammetilatelse for oppføring av enebolig med sekundærleilighet

Rammetilatelse for oppføring av enebolig med sekundærleilighet

Rammetilatelse for oppføring av enebolig med sekundærleilighet

Rammetilatelse for oppføring av enebolig med sekundærleilighet

Løvhaugen 24

Løvhaugen 24

Løvhaugen 24

Løvhaugen 24

Løvhaugen 24

Løvhaugen 24

Løvhaugen 24

Løvhaugen 24

Løvhaugen 24

Løvhaugen 24

Løvhaugen 24

Løvhaugen 24

Løvhaugen 24

Løvhaugen 24

MEGET FLOTT TOMT BELIGGENDE HØYT OG FRITT MELLOM HEGGEDAL OG GULLHELLA *Rammetilletelse *IG*Markanært *Solrikt

Løvhaugen 24

Vis på kart

Prisantydning

Kr 2 990 000,-

MEGET FLOTT TOMT BELIGGENDE HØYT OG FRITT MELLOM HEGGEDAL OG GULLHELLA *Rammetilletelse *IG*Markanært *Solrikt : MEGET FLOTT TOMT BELIGGENDE HØYT OG FRITT MELLOM HEGGEDAL OG GULLHELLA *Rammetilletelse *IG*Markanært *Solrikt

Boligtype:
Tomt, Selveiet
Prisantydning:
Kr 2 990 000,-
AREAL (P-ROM / BRA)
/ / m2
Beliggenhet

Områdebeskrivelse

Tomten ligger i etablert boligområde i Heggedal. Barneskole, butikk og idrettsplass i umiddelbar nærhet. Buss fra Røykenveien og tog fra Heggedal stasjon. Flotte turmuligheter i umiddelbar nærhet. Kort vei til nærbutikk, barnehage, skole, lekeplasser, fotballøkke, idrettsanlegg, Gjellumvannet, med opparbeidet strand og volleyballbane, sjøen og kyststien. Gode buss og tog forbindelser samt hurtig båt fra Slemmestad/Vollen inn til Oslo.

Gode idrettstilbud i Heggedal IL. Kjekstad golfbane (18 hulls). Fritidsklubb på hovedgården ungdomsskole. Fine tur og rekreasjonsmuligheter i Kjekstadmarka og i nærområdet. Flotte bademuligheter ved stranden i Gjellumvannet og sjøen.

Heggedal fremstår som et sentralt, landlig og familievennlig boligområde med skoler, barnehager, kollektivtransport, marka og daglige servicetilbud. Samfunnet er i vekst og er et satsningsområde i Asker kommune.

Fra eiendommen er det kort vei til Gjellumvannet som byr på gode bademuligheter. Området har kort vei til lekeplass, fotballbane, idrettshall, apotek og bibliotek m.m. Heggedal har sushi, kafé, landhandel, kunstfagskole, galleri og et stort idrettslag med mange medlemmer. Det er fine turområder i Kjekstadmarka, Vardåsen og Dikemark, samt kort vei til preparerte skiløyper vinterstid.

Adkomst

Følg Røykenveien fra Asker sentrum mot Heggedal. Følg Røykenveien ca. 4,3 km og ta så av til høyre inn på Løvhaugen. Løvhaugen 22 vil du få til venstre. Det vil bli skiltet med Krogsveen visningsskilt ved felles visning

Fakta om boligen
Meglers prisvurdering

Kr 2 990 000,-

Boligtype

Tomt

Eiertype

Selveiet

Tomt

885m2

KR-kode

1018129

Eiendomsopplysninger

Eiendommen

Løvhaugen 24, 1389 Heggedal

Gnr. 77, bnr. 96, i Asker kommune.

Tomten

Eiet tomt på 885 kvm.

Meget flott tomt beliggende etablert villaområde i grensen mellom Gullhella og Heggedal. Her har man sol fra tidlig morgen til kveld samtidig som du ligger høyt å fritt. Marka, badevann og kollektiv tilbud ligger i kun et stenkast unna tomten. På tomten foreligger det rammetillatelse og IG for oppføring av enebolig med sekundærleilighet. Se prospekt og bilder vedrørende rammetilatelse og tenkt bolig.

Utdrag fra reguleringsplan:

§ 6 Byggområdet for bolig

- 6.1 Området kan bebygges med frittliggende boliger med en hovedbruksenhet pr. eiendom, samt sekundærleilighet på maks. 80 m2 bruksareal (BRA). Maks. tillatt bebygd areal, BYA = 20 % av tomtens nettoareal.

I beregningen av BYA skal krav til antall garasjeplasser i henhold til kommunens veinormaler medtas med 18m2 pr. plass.(2 plasser pr bolighus). Krav til biloppstillingsplasser utover garasjeplasser inngår ikke i beregningen av BYA.

- 6.2 Gesimshøyden, beregnet i henhold til TEK (Veileder om utnytting T 1459) må ikke overstige 5 meter for hovedhus og 3 meter for sidebygning/garasje.

- 6.3 Bebyggelsen skal ha takvinkel ikke større enn 35 grader.

Det tillates 1 ark / oppløft eller innhugg pr. takflate over gjennomgående gesims innenfor 1/3 av fasadens lengde. Oppløft/ark kan ha høyere gesimshøyde, men ikke på noe punkt over 7 meter.

- 6.4 Bebyggelsen skal plasseres innenfor byggegrenser mot vei og 4 meter fra nabogrense, og tilpasset eksisterende terreng slik at unødige terrenginngrep unngås.

- 6.5 Ved søknad/melding skal det på situasjonskart og fasadetegninger være inntegnet eksisterende og framtidige terrenghøyder, eventuelle støttemurer, støyskjermer, garasjeplassering, biloppstillingsplasser, atkomst til tomt og bolig, samt eksisterende vegetasjon, herunder også spesifikasjon av vegetasjon som forutsettes bevart.

- 6.6 Veitrafikkstøy må ikke overstige laveste verdier i de til enhver tid gjeldende retningslinjer for skadelig trafikkstøy; Miljøverndepartementets retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging, T – 1442 eller senere forskrifter, vedtekter eller retningslinjer som erstatter denne. Arealer hvor trafikkstøyen overskrider disse grenseverdiene må støyskjermes med fysiske tiltak.

- 6.7 Plan for støyskjerming må foreligge samtidig med søknad om byggetiltak. Støyskjermingens effekt skal dokumenteres. Alle støyskjermingstiltak skal være ferdige før midlertidig brukstillatelse gis. Det stilles samme estetiske krav til utforming av støyskjermer som til andre byggetiltak. Eventuell støyvoll skal beplantes.

Vei, vann og avløp

Eiendommen har adkomst via kommunal vei.

Eiendommen kan tilknyttes det kommunale ledningsnettet via private stikkledninger. Kjøper er ansvarlig for opparbeidelse frem til kommunalt nett. For avstand til kommunalt nett, se vedlagte kart.

Ved tilkobling til ledningsnettet påløper tilkoblingsavgift fra Asker kommune.

Tinglyste heftelser og rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser.

Sameiet vil få legalpant for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet iht. eierseksjonsloven § 31. Pantet er begrenset oppad til 2G, (G = folketrygdens grunnbeløp).

Det er tinglyst følgende servitutter på eiendommen.

2012/570085-1 12.07.2012 JORDSKIFTE

Jordskiftesak 0200-2010-0059 Hagen

Akershus og Oslo jordskifterett

GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

2018/382585-3 31.01.2018 BESTEMMELSE OM VANNLEDNING

RETTIGHETSHAVER: KNR: 0220 GNR: 77 BNR: 93

Bestemmelse om rett til å knytte seg på anlegget over egen eiendom

2018/382585-4 31.01.2018 BESTEMMELSE OM KLOAKKLEDNING

RETTIGHETSHAVER: KNR: 0220 GNR: 77 BNR: 93

Bestemmelse om rett til å knytte seg på anlegget over egen eiendom

Servituttene vil følge eiendommen og kopi av servituttene kan fås av megler.

Det gjøres oppmerksom på at det kan bli tinglyst nødvendige erklæringer/avtaler knyttet til gjennomføringen av prosjektet. Kjøper kan ikke motsette seg eller kreve prisavslag/erstatning for dette. Kjøper aksepterer videre at eiendommen kan påheftes nye private og offentlige rådighetsinnskrenkninger dersom offentlig myndighet krever det.

Regulering

Reguleringsplan:

Id 167K - Røykenveien, g/s-vei mellom Løvhaugen og Guiveien

Delarealer Delareal 39 m

Formål Frisiktsone

Delareal 146 m

Formål Midlertidig trafikkområde

Delareal 873 m

Formål Frittliggende småhusbebyggelse

Feltnavn FS

Reguleringsplan:

Id 167B - Trollstein Plantype Eldre reguleringsplan

Delarealer Delareal 12 m

Formål Kjørevei

Feltnavn KL. B

Kommuneplan:

Kommuneplan Asker 2018-2030

Regulert i kommuneplan til nåværende boligbebyggelse.

Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler.

Overtagelse

Etter nærmere avtale.

Økonomi

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:

- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen, samt

- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 525,-.

- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 697,- pr. stk.

Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr 3.065.972,-

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.

Nabolagsprofil

Nabolagsprofil er dessverre ikke tilgjengelig for dette prospektet.

Øvrig informasjon

Avhendingsloven

Eiendommen selges "som den er" og overdras slik den fremstår ved visning. Selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7, 3-8 og 3-9. Dette innebærer at det først er en mangel ved eiendommen dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand.

Interessenter må sette seg inn i salgsoppgaven, selgers egenerklæringsskjema og øvrige vedlagte dokumenter før bud inngis. I tillegg oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye, gjerne med fagmann. Forhold som er eller burde være oppdaget på en befaring, er normalt ikke en mangel.

Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen, må det tas forbehold om dette i budet.

Eierskifteforsikring

Det er ikke tegnet Boligselgerforsikring i forbindelse med salget. Vedlagt denne salgsoppgave følger selgers egenerklæringsskjema. Interessenter må sette seg inn i dokumentet før bud inngis.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring eller Boligkjøperforsiking Pluss gjenom HELP Forsikring. Dette er rettshjelpforsikringer som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Forsikringene har ingen egenandel. Boligkjøperforsikring tegnes senest på kontraktsmøtet. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kostnadsgodtgjørelse for formidling av slik forsikring. Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon eller les mer om forsikringene på Help.no.

Budregler

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no.

Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver. Ved inngivelse av bud via Krogsveens bud-app eller med elektronisk bud fra krogsveen.no oppfylles samtlige vilkår. Vi anbefaler derfor å bruke en av disse to løsningene ved inngivelse av det første budet. Er dere flere som byr sammen, anbefaler vi Krogsveens bud-app. Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr sms eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i sms og mail kan forekomme.

For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Låneformidling

Megler formidler gjerne kontakt med rådgiver i Danske Bank dersom dette er ønskelig. Krogsveen mottar et honorar av Danske Bank for denne formidlingen.

Hvitvaskingsreglene

Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:

Provisjon:2,5% av salgssummen inkl. eventuell fellesgjeld.

Grunnhonorar: kr 12.500,-

Oppgjørshonorar: kr 4.550,-

SmartAnnonsepakke: kr 13.900,-

Visningshonorar: kr 2.500,- pr. visning

Oppslag eiendomsregister: kr 1.250,-

Megler har i tillegg krav på dekning av utlegg.

Dokumenter
Mats Lund
Daglig leder/ Eiendomsmegler MNEF
Les mer om megler

Lurer du på noe?